Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Anglický jazyk ANJ
  Biológia BIO
  Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
  Dejepis DEJ
  Environmentálna výchova ENV
  Etická výchova ETV
  Florbal FLB
  Fyzika FYZ
  Geografia GEG
  Hádzaná dievčat Hd
  Hodnotenie H
  Hudobná výchova HUV
  Chémia CHE
  Informatická výchova IFV
  Informatika INF
  Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
  Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
  Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
  Matematika MAT
  Náboženská výchova NBV
  Nemecký jazyk NEJ
  Nemecký jazyk nepovinný NJN
  Nemecký jazyk začiatočníci NJZ
  Občianska náuka OBN
  Občianska výchova OBV
  Pestovateľské práce PEC
  Pohybová príprava PPB
  Pracovné vyučovanie PVC
  Prírodopis PRI
  Prírodoveda PDA
  Prvouka PVO
  Regionálna výchova RGV
  Ruský jazyk RUJ
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Správanie SPR
  Svet práce SEE
  Športová príprava SRL
  Technická výchova TEH
  Technika THD
  Telesná a športová výchova TSV
  Telesná výchova TEV
  Umelecká činnosť tanečná UČT
  Vlastiveda VLA
  Výchova k zdraviu VCZ
  Výchova umením VUM
  Výtvarná výchova VYV
  Zemepis ZEM

  © aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria