Navigácia

  Archív noviniek

  Archív noviniek šk. r. 2015/2016

  JUNIÁLES Dňa 27.6. 2015 sme Juniálesom ukončili oslavy 40. výročia pôsobenia školy v súčasných priestoroch. Ôsmaci privítali rodičov nápojom Moussonka a na školskom dvore deti prezentovali svoje zručnosti z centra voľného času v tancoch. Zároveň v telocvični odohrali florbalový turnaj žiaci 1. až 3. ročníka. Foto z tohto podujatia  urobil žiak T. Drobňák.

  OPäŤ POMÁHAME Zapojili sme sa do Zbierky školských pomôcok. Vyzbierané predmety budú následne rozdelené do rodín so sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov. Pomáhať druhým plánujeme aj do budúcna.

  SUPERTRIEDA II.A a V.B

  V tomto školskom roku Ministerstvo školstva vyhlásilo dve témy pre Supertriedu: Prvá pomoc a Slovensko vedie Európu. Triedy , ktoré sa do súťaže prihlásia, spracujú na danú tému literárno-dramatické pásmo v dĺžke najviac 15minút. V Košiciach sa konalo krajské kolo a tu sme postúpili do celoslovenského kola. Dňa 16.6.2016 sa v  Šamoríne  uskutočnilo finále Supertriedy. Z našej školy sme mali dve triedy II. A , ktorá spracovala tému Slovensko vedie Európu s názvom Naša hviezda, a V. B , ktorá si vybrala tému Prvá pomoc, s názvom predstavenia Druhá šanca. Odbornú porotu tvoria už tradične predstavitelia kultúrneho života na Slovensku a tohto roku v nej boli aj zástupcovia neziskovej organizácie Falck -hodnotili odbornú stránku pri prvej pomocí a zástupca Európskej komisie. Druháci súťažili v kategórii 1.- 3.ročník a v konkurencii ďalších 8 tried sa v konečnom hodnotení umiestnili na krásnom 2. mieste. Piataci súťažili v kategórii 4.- 6. ročník a získali cenu poroty za najlepšie spracovanie témy Prvá pomoc a cenu za najlepšie piesne a spev. Všetky deti získali vecné ceny, ale hlavne veľa zážitkov pri príprave a prezentácii tejto aktivity.

  Ďakujeme všetkým rodičom a učiteľkám Mgr. Jane Gombitovej, Mgr. Zuzane Tongeľovej , PaedDr. Jane Kadilákovej , ktorí sa podieľali na príprave predstavení a vedeniu školy za podporu týchto aktivít.

  MALÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU    Deti michalovských základných škôl strávili príjemné dopoludnie na našej škole. Žiaci prvého stupňa si preverovali znalosti v anglickom jazyku  v kategóriách 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a cudzojazyčné prostredie. Výsledkové listiny nájdete tu:vyhodnotenie_malej_olympiady_v_anglickom_jazyku_2016.xlsx.  V kategórii 1. a 2. ročník získal 1. miesto Ján Kmec, 2.B a 3. miesto Simon Kurucz, 2.A. V kategórii 3. a 4. ročník získal prvé miesto Lukáš Mižák, 4.B. Gratulujeme!

  ZVONICKÉHO LITERÁRNE DNI

  V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v spolupráci s organizátorom mestskej súťaže ZŠ T.J.Moussona sa dňa 27.5.2016 konal jubilejný 10. ročník súťaže v prednese poézie a prózy z diel regionálnych autorov. Do súťaže sa zapojilo 35 žiakov michalovských škôl.

  Naši žiaci obsadili: 1.miesto v próze v 1.kategórii Boris Andrišov - 4.A,

                                    1.miesto v poézii  v 2.kategórii Peter Ondrik - 5.B,

                                    2.miesto v poézii v 2.kategórii Katarína Hlavatá - 6.B,

                                    2.miesto v poézii v 3.kategórii Terézia Hlavatá - 8.A.

  V prezentačnej časti regionálnych  tradícií nás v speve reprezentovali Emma Timočková,                               

  Katarína Hlavatá a Sarah Sojová. V projektovej časti zaujímavý projekt o regionálnych autoroch vytvorili Sandra Krčmáriková a Kristína Čačková.                                                                          

  V prednesoch odznela tvorba H.Sigullovej, P.Sabolovej, A Garbinskej, P.Horova, M.Lechana a ďalších. Cieľom súťaže je vzbudiť a prehĺbiť záujem o tvorbu našich rodákov a cibriť umelecké slovo.

                                                                                                                                     PK SJL

  GOETHEHO DEŇ

  Na počesť slávneho nemeckého básnika a dramatika J.W. Goetheho naša škola pod záštitou Mestského úradu v Michalovciach každoročne organizuje mestskú súťaž „Goetheho deň“. V tohtoročnom ôsmom ročníku si dňa 6.júna žiaci z michalovských škôl opäť  zmerali svoje jazykové znalosti v prednese poézie a prózy a vo vlastnej tvorbe. Naši žiaci získali nasledovné umiestnenia:

  1.kategória – prednes poézie a prózy

  1.miesto – Boris Andrišov, 4.A

  2.miesto – Zuzana Miklošová, 4.A

  3.miesto – Marián Hrivňak, 4.B

  2.kategória – prednes poézie a prózy

  1.miesto – Sofia Rauchová, 6.B

  2.miesto – Kristína Dziaková, 6.B

  3.miesto –Katarína Chromá, 5.B

  3.kategória – prednes poézie a prózy

  2.miesto – Ema Filipová, 9.B

                   -  Alžbeta Dziaková, 7.B

   3.miesto – Michal Tarbaj,7.B

                   -  Sára Šoltésová, 7.B

  3.kategória – prednes poézie a prózy -  cudzojazyčné  prostredie

  1.miesto – Patrick Jan Hebbecker,  9.B

  3.kategória – vlastná tvorba

  1.miesto – Sandra Krčmáriková, 9.B

  2.miesto – Michal Lukáč, 7.A

  Dráma

  1.miesto – Der König und das Gespenst

  (Marián Hrivňak ,Kristián Dziura ,Katarína Kukurucová ,Kristián Pčolinský ,Boris Andrišov ,Zuzana Miklošová , Ivana Peslárová)

   Srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.

                                                                                                                       PK CJ

  PUŠKINOV PAMäTNÍK   Dňa 4. 6. 2016 si v Lučenci merali sily najlepší ruštinári – recitátori na Slovensku. Konalo sa tam celoslovenské finále súťaže Puškinov pamätník. Našu ZŠ T. J. Moussona a mesto Michalovce reprezentovala žiačka Katarína Hlavatá v kategórii próza. Z predpoludňajšieho celoslovenského kola sa prebojovala medzi šiestich najlepších recitátorov do večerného finále. Tam pred takmer tisíckou divákov a porotou pozostávajúcou zo známych hercov Evy Pavlíkovej, Andy Hrica, Ľubomíra Pavloviča, prezidentky fondu pre podporu vzdelávania v ruštine Tatiany Golubevoj a stredoškolskej profesorky p. Gajarovej predviedla výborný výkon a obsadila 2. miesto. Zároveň títo šiesti najlepší recitátori v kategórii poézia a próza okrem hodnotných cien získali aj pobyt v krásnom meste na Neve Sankt-Peterburg. Súčasťou večerného finále bolo aj vystúpenie peterburgského baletného súboru s predstavením Luskáčik. Katke ku krásnemu výsledku v súťaži gratulujeme.

  ÚSPECH FLORBALISTOV  25. - 26. mája 2016 v Dunajskej Strede na Školských majstrovstvách Slovenska vo florbale žiakov základných škôl  získali naši florbalisti - chlapci cenné 2. miesto. Srdečne  blahoželáme.

  KVAPKA KU KVAPKE

  V Základnej škole Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach bola ukončená realizácia  projektu pod názvom Eco Sapiens in Eco School, financovaného z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Výsledky  projektu sú prostriedkom pre environmentálne vzdelávanie žiakov. Cieľom je zvýšenie environmentálneho povedomia  v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy z hľadiska využitia dažďovej vody a následného šetrenia  zdrojov pitnej vody. Dažďovú vodu je potrebné zadržať a spracovať tam, kde spadne a zabrániť, aby bez úžitku odtiekla z pozemku, na ktorý spadla. Preto boli v školskom areáli vybudované vodozdržné prvky a jazierka, časť dažďových zvodov bola odpojená od kanalizácie, čím sa škole znížili náklady na stočné. Následné zvýšenie výparu zlepšuje mikroklímu, prospieva vegetácii, zvyšuje biodiverzitu. Zrealizované riešenie  zodpovedá kritériám udržateľného nakladania s vodou. Škola sa tak zaradila medzi „Modré školy“, nezameriava sa len na teoretickú environmentálnu prípravu, ale v zmysle Komenského „škola hrou“ majú žiaci možnosť v praktických činnostiach overovať teoretické poznatky.
  Vysadené dreviny  plnia poznávaciu a estetickú funkciu. Miesto je aj oddychovou zónou pre žiakov a širšiu verejnosť.
  Škola vypracovala vlastné vzdelávacie materiály pre realizáciu vyučovania. Vzdelávanie o zmenách klímy je  zahrnuté do výučby vybraných predmetov  (prírodoveda, biológia, chémia a technika). Ciele vzdelávania sú  zakomponované v  tematických výchovno-vzdelávacích programoch vybraných učebných predmetov a v pláne koordinátora environmentálnej výchovy.

  Základná škola Teodora Jozefa Moussona okrem označenia „Modrá škola“, ktoré získala teraz, je držiteľom certifikátu“ Zelená škola“ už viac ako 10 rokov, čo svedčí o tom, že nám záleží na budúcnosti našej planéty a so žiakmi sa téme dlhodobo venujeme. Každý, kto navštívi náš školský areál povie, že obidve značky škole právom patria.

                                                                                                                                                      Valéria Kocúrová

  MY URČITE PREŽIJEME

  Pod týmto názvom sa niesol projekt realizovaný v ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach od marca tohto roka. Hlavnou myšlienkou projektu bolo viesť žiakov a ich rodičov k zodpovednému stravovaniu. V tomto krátkom časovom intervale žiaci absolvovali veľa zaujímavých aktivít. Patrili tam: exkurzia spojená s ekologickým vzdelávaním a prípravou bio pokrmov v bio – záhrade vo Veľkých Kapušanoch, exkurzia v OZ Sosna v Družstevnej pri Hornáde, kde žiaci mali možnosť vidieť množstvo ekologických prvkov s využitím prírodných zdrojov energie, workshop v areáli školy pod vedením odborníka, v rámci ktorého žiaci zostrojili solárny varič a slnečnú chladničku. Tie následne umiestnili v priestoroch školy a budú slúžiť na ďalšiu výučbu. Vedomosti, ktoré týmto zážitkovým spôsobom zúčastnení žiaci získali, následne preniesli svojim spolužiakom formou príprav ekoinfostánkov a rovesníckeho vzdelávania v škole. Tam im veľmi podrobne priblížili problematiku využívania alternatívnych spôsobov energie / hlavne slnečnej /, ukázali im rôzne spôsoby pestovania rastlín doma v bio – záhradkách bez použitia chémie. Veľmi sa im páčila príprava nezvyčajných jedál ako napr. zdravého smoothie, ovocnej šťavy, ovsenej kaše. Zistili, že aj niečo také môže byť chutné, ak je to správne pripravené. Výsledkom celého projektu je zhotovenie bio jedálneho lístka žiakmi školy na celý týždeň. Niektoré recepty už majú doma so svojimi rodičmi vyskúšané. V budúcom školskom roku by sme chceli pripraviť malú ochutnávku pre všetkých žiakov aj rodičov u nás v škole. Veríme, že sa nám to podarí.

                                                                                                        Mgr. Lenka Paľová – koordinátorka projektu

  JAZYKOVÝ KVET 

  4.apríla 2016 sa v Dome techniky v Košiciach konalo krajské kolo súťaže Jazykový kvet. Je to akreditovaná celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž pre deti a mládež vo veku 4-19 rokov v prednese poézie a prózy a v dráme. Súťaží sa s príspevkami z vlastnej alebo prevzatej tvorby v angličtine, nemčine, ruštine, španielčine, francúzštine a taliančine. Naši žiaci sa súťaže tohto roku opäť zúčastnili a získali nasledovné umiestnenia:

  RUSKÝ JAZYK

  1. miesto – divadlo Krasnaja šapočka (Červená čiapočka) – IV.ročník – 1.kat.

  1. miesto – R.Čornej – 1.kat.poézia&próza prevzatá tvorba

  2. miesto - Z.Tongeľová - 1.kat.poézia&próza prevzatá tvorba

  2. miesto - K.Schumerová - 2.kat.poézia&próza prevzatá tvorba

  2. miesto – S.Kolesárová – 2.kat.poézia&próza prevzatá tvorba – cudzojazyčné prostredie

  3.miesto – divadlo Putanaja skazka (Popletená rozprávka) - VII.B – 2.kat.

   NEMECKÝ JAZYK

  1.miesto – B.Andrišov -1.kat.poézia&próza prevzatá tvorba

  1.miesto – P.J.Hebbecker – 2.kat. poézia&próza prevzatá tvorba – cudzojazyčné prostredie

  2.miesto – divadlo Der König und das Gespenst) Kráľ a strašidlo – IV.ročník – 1.kat.

  Srdečne im všetkým blahoželáme. Víťazi svojich kategórií postupujú na celoslovenské kolo do Nitry, ktoré sa uskutoční 13.mája. Budeme im držať palce.

  Naši žiaci si opäť obohatili svoju zbierku diplomov. Priniesli si ich z celoslovenského  kola súťaže Jazykový kvet, ktoré sa konalo dňa 13. 5. 2016 v Trnave. Súťažiaci z celého Slovenska si tam zmerali svoje vedomosti, recitačné schopnosti a  talent v prednese v cudzom jazyku a v dráme. Naši žiaci sa do tejto súťaže zapojili už druhýkrát. V tomto školskom roku si priniesli 4 diplomy - za 1.miesto v ruskej dráme s divadielkom „Krasnaja šapačka“, za 1.miesto v prednese v ruskom jazyku - Richard Čornej, za 1.miesto v prednese v nemeckom jazyku – Boris Andrišov, za 3.miesto v prednese v nemeckom jazyku – Patrick Jan Hebbecker. K peknému výsledku im srdečne blahoželáme.

  ŠTÚROV ZVOLEN  Každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú celoslovenskej súťaže v rétorike „Štúrov Zvolen“. Jej poslaním je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže a skvalitňovanie ich rečového prejavu. Tohto roku nás úspešne reprezentovala žiačka Sarah Mária Filipová zo VI.A, ktorá v okresnom kole získala 2.miesto. K peknému výsledku jej blahoželáme.

  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  V rámci 62. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa v dňoch 2.- 4.mája v Michalovciach konala krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy Metamorfózy slova. Z okresného kolo postúpila do tejto súťaže aj naša žiačka Kristína Schumerová zo 6.B triedy. V II. kategórii v poézii získala 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

  Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravilo v dňoch 11.a 12. apríla 2016 okresné kolo tejto prestížnej súťaže. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci, víťazi školského kola, ktorí prejavili záujem o prednes a interpretáciu literatúry. Ich výsledky nás všetkých veľmi potešili, pretože získali 2 prvé ( B.Andrišov - I.kategória, poézia;   K.Schumerová - II.kategória,poézia ) a 2 tretie miesta ( S.M.Filipová- II.kategória, próza, E.Filipová - III.kategória, poézia). B.Andrišov a K.Schumerová nás budú reprezentovať v krajskom kole pod názvom Metamorfózy slova, ktoré sa uskutoční 2. – 4.mája 2016 v Michalovciach. Budeme im držať palce.

                                                                                                               PK SJL

  ZÁŽITKOVÉ UČENIE Velke_Kapusany_exkurzia.doc

  MESTSKÁ ŠPORTOVÁ SÚŤAŽ 1.-3. ROČNÍKA Viacboj_15-16(4).doc

  ZÁPIS DETI DO PRVÉHO ROČNÍKA

  zapis__do_1._rocnika_ZS_T.J.Moussona.rtf

  formulár na vyplnenie pre rodiča protokol_o_zapise(2).doc

  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  V zmysle zákona  č. 188/2015 Z.z. z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  sa zápis do 1. ročníka v základnej škole   prekladá  z januára na termín  od  1. apríla do 30. apríla 2016 / § 20 ods. 2 /

  Bonus pre rodičov budúcich prvákov -  zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 bude v piatok 1. 4. 2016 predĺžený od 7.30 do 18. 00 hod. a bude pokračovať aj v sobotu 2. apríla 2016 od 8.00 do 12.00 hod v priestoroch školy.

  Výsledky mestskej súťaže Shakespearov deň sú tu: vysledkova_listina_Shakespearov_den.xlsx  

  FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

  Naša škola sa  zapája už tretí rok do programu na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti Viac ako peniaze. Deviataci absolvovali dvojročné vzdelávanie, ktoré  v druhej polovici apríla ukončili centrálnym výstupným testom a besedou s pracovníkmi Tatrabanky.

  70% žiakov deviateho ročníka úspešne splnilo podmienky programu a získa certifikát o absolvovaní tohto vzdelávania. V porovnaní so začiatkom ôsmeho ročníka, kde získali v teste  priemerne 44%, sa ich vedomosti vo finančnej gramotnosti zlepšili a výstupný test napísali priemerne na 82%.

  Na besede sa žiaci  dozvedeli viac o moderných formách elektronického bankovníctva, zistili, na čo sa dá používať debetná a kreditná karta, uvedomili si, ako chrániť svoje peniaze. Rozprávali sa o kritériách, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere banky a o možnosti zriadiť si študentský účet. Pracovníci Tatrabanky zdôraznili deviatakom potrebu sporenia. Ďakujeme riaditeľovi michalovskej pobočky p. Ing. Radomírovi Trčkovi a jeho spolupracovníčkam za realizáciu besedy.

  Veríme, že v budúcnosti získané vedomosti žiaci zúročia.

  VÝZVA - POMOC NA DRUHÚ V našej ZELENEJ ŠKOLE sme pri príležitosti DŇA ZEME vyhlásili

   Týždeň dobrovoľnej skromnosti  od 22.apríla do 29. apríla 2016.

  V rámci tohto týždňa bude úlohou žiakov, učiteľov, ale aj ich rodičov vzdať sa niečoho v prospech našej planéty Zem. Napríklad si nekúpite malinovku v PET fľaši, ale napijete sa vody z vodovodu. Nepôjdete do školy autom, ale peši. Do bytu sa nevyveziete výťahom, ale  pôjdete po schodoch. V obchode si nekúpite vec, ktorú nepotrebujete.

              Peniaze, ktoré v rámci Týždňa dobrovoľnej skromnosti ušetríme, sa stanú súčasťou finančnej zbierky pre nášho bývalého spolužiaka Peťa, ktorý je zdravotne postihnutý a potrebuje našu pomoc. Touto cestou Vás žiadame o intenzívnejší zber plastových vrchnákov z PET fliaš, ktoré mu pomôžu k zisku kvalitnejších zdravotných pomôcok.

              Aktivitami, skutkami a hlavne zmenami postojov vo svojom správaní pomôžeme nielen našej planéte Zem, ale staneme sa aj lepšími ľuďmi a pomôžeme ďalšiemu človeku, ktorý to potrebuje.

  NÁVOD NA INŠTALÁCIU ieBook - FAIRYLAND   Oznamujeme rodičom žiakov 1. stupňa, ktorí používajú učebnicu Fairyland na anglický jazyk, že návod na inštaláciu ieBook (interaktívnych CD) nájdu tu: navod_Fairyland_CD.pdf

  2 % Z DANE  Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok z 2%daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a aktivít pre našich žiakov. Ďakujeme

  Priložené formuláre na vyplnenie. Vyhlasenie2015_edit.pdf     Vyhlasenie_FO_2015.pdf     vyhlasenie(1).pdf

  MAJSTROVSTVÁ MESTA V KORČUĽOVANÍ ŽIAKOV 1. STUPŇA  sa uskutočnili 23. marca. Boli vyvrcholením výučby korčuľovania žiakov  na zimnom štadióne. Z našej školy boli zapojení žiaci 2. až 4. ročníka. Na Majstrovstvách sa im vynikajúco darilo. V kategórii 1.-2. ročník získali 2. miesto a v kategórii 3.-4. ročník 1. miesto . V celkovom poradí ZŠ získali krásne 1. miesto. Blahoželáme.

  VEĽKÁ NOC

  Posledné dni  pred Veľkou nocou je v našej škole ako v úli. Realizujeme mnoho aktivít, ktoré nám otvárajú dvere  jari.

  Veselé kraslice usmievavé zajačiky, maľované dózičky,  vyrobili usilovné peer aktivistky pod vedením koordinátorky Mgr. K. Karasovej. Výrobky  ponúkali na veľkonočnej burze a ako každý rok potešili najmä žiakov 1. stupňa. Tak sme spojili krásu s rozvojom estetiky a efektívnym riadením vlastných finančných zdrojov  žiakov. 

  22. marec Deň vody žiaci 1. stupňa oslávili  na  školskom dvore  veselými súťažami ako pitie vody slamkou, spevom piesní s tématikou vody, kreslením svojej kvapky vody a  popritom  stihli prezentovať aj svoje cudzojazyčné  zručnosti.

  Tvorivé dielne  v školskom klube pomohli rozkvitnúť  detskej fantázii . Radosť z venčekov, zajačikov, barančekov a iných veľkonočných ozdôb mali nielen malí tvorcovia, ale aj my všetci, ktorí sme obdivovali výstavky ich prác.

  Veselé ľudové piesne spojené s veľkonočnými tradíciami sa ozývali po chodbách školy v stredu. Prinášali ich žiaci z masmediálneho krúžku pod vedením Mgr. D. Rudášovej prostredníctvom školského rozhlasu a živými vstupmi v jednotlivých triedach i v zborovni školy.   Velka_noc.ppsx

  HODINA DEJEPISU INAK  21.marca  sa žiaci 8.A triedy zúčastnili dejepisnej exkurzie v  Dome Matice slovenskej, ktorú spojili aj s návštevou výstavy Školské šlabikáre v Knižnici G. Zvonického. Obidve aktivity prispeli k  rozšíreniu vedomostných poznatkov ôsmakov z oblasti regionálnyých dejín, literatúry i výtvarnej výchovy.

  TÝŽDEŇ FINANĆNEJ GRAMOTNOSTI - EUROPEAN MONEY WEEK

  V týždni 14. – 18. marca 2016 sa uskutočňujú v celej Európe rôzne podujatia na podporu finančnej gramotnosti. Počas celého týždňa sa vyučujúci jednotlivých predmetov snažili včleniť prvky finančnej gramotnosti do jednotlivých vyučovacích hodín.V stredu 16. 3. všetci žiaci II. stupňa absolvovali súťaže a kvízy pripravené pre jednotlivé ročníky. Každá trieda bola rozdelená do 3 – 4 skupín a prostredníctvom interaktívnej tabule v dvoch miestnostiach po jednotlivých triedach plnili rôzne úlohy podľa ročníka. Vďaka vedeniu školy a kabinetu matematiky  víťazné družstvá dostali drobné odmeny.

  Žiaci 8. ročníka absolvujú v tomto školskom roku prvý rok dvojročného kurzu finančnej gramotnosti Viac ako peniaze, v rámci ktorého sa uskutočnila beseda s konzultantmi programu VAP na 6. a 7. vyučovacej hodine. Pani riaditeľka pobočky VÚB v Michalovciach spolu so svojím zamestnancom sa so žiakmi porozprávala na tému Ako fungujú banky. V demo verzii Internet banking spoločne vypísali prevodný príkaz, vysvetlili, ako funguje zabezpečenie, aké karty  poznáme, na čo slúžia, ako dbať na bezpečnosť pri ich používaní. Žiaci boli aktívni, pýtali sa, čo ich zaujímalo. Beseda splnila svoj cieľ.

  Pre žiakov 9. ročníka je takéto stretnutie so zástupcami banky plánované v druhej polovici apríla po tom, ako sa zrealizuje Testovanie 9. Žiaci sa pripravujú na centrálny výstupný test, ktorý sa uskutoční koncom apríla.

  JARNÉ UPRATOVANIE  V piatok 18. marca od 2. vyučovacej hodiny sme upratovali v areáli školy.  Žiaci prvého stupňa vyzberali  odpadky, žiaci 2. stupňa vyhrabali lístie, upravili kompostovisko a pani upratovačky vyčistili areál hádzanárskych ihrísk. Pán školník likvidoval lístie zberacím strojom z trávnikov. Všetkým vedenie školy ďakuje za dobre zorganizovanú a vykonanú prácu.

  OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU KRAJSKE_KOLO_OLYMPIaDY_V.doc

  Výsledky krajského kola olympiády v ruskom jazyku nájdete tu: rjkkvl2016.xls Vítazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

  ŠKOLA KúZIEL OTVORILA SVOJU BRáNU Kuzelna_skola.ppsx

  eko_infostanok_energia.docx

  ZBER_PAPIERA_celkove_vyhodnotenie2016.doc

  BLAHOŽELÁME  Naša žiačka IX.A  Michaela Hana Hajniková  v hokejovom družstve na zimných olympijských hrách mládeže v Nórsku v Lillehammeri.  Rough_outing_for_Norway.doc

  RUSKÉ SLOVO 

  V stredu 10. 02. 2016 sa v našej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO. Táto súťaž sa teší veľkej obľube medzi žiakmi aj učiteľmi, o čom svedčí každoročne sa zvyšujúci počet súťažiacich. V prednese ruskej poézie, prózy, speve a divadelnej dramatizácii spolu súťažilo 160 súťažiacich zo základných a stredných škôl Košického kraja.

  Ruské slovo  je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom   súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Súťaž má postupový charakter (školské, krajské, celoslovenské kolo).

  Najviac ocenení si odniesli naši žiaci i  žiaci ZŠ na Okružnej ulici, študenti GPH Michalovce a Gymnázia na Ulici Kpt. Nálepku v Sobranciach.

  FAŠIANGY TURÍCE VEĽKÁ NOC PRÍDE ... Poznávanie ľudových zvykov, ku ktorým patria aj Fašiangy sú súčasťou výchovy v našej škole. Žiaci z krúžku masmediálnej výchovy ich prezentovali  4.2. 2016 pre všetkých žiakov  a učiteľov školy. A pani kuchárky nám pripravili sladkú bodku na záver - chutné sladké šišky. Fasiangy.ppsx

  VÍŤAZSTVO VO VYBÍJANEJ   V mesiacoch december 2015 a január 2016 sa konal VIII. ročník turnaja vo vybíjanej chlapcov a dievčat 3. – 4. ročníka ZŠ „ O pohár primátora mesta Michalovce“ pre šk. rok 2015/2016. Hralo sa štyri hracie dni v telocvični ZŠ T. J. Moussona. Turnaj vyvrcholil dňa 27.1.2016 záverečnými zápasmi, po ktorých nasledovalo vyhodnotenia a odovzdávanie cien z rúk zástupcu primátora mesta p. MUDr. Benjamína Bančeja, odbornej zamestnankyne ŠÚ Mgr. Lívie Kalaninovej a riaditeľky školy p. Mgr. Valérie Kocúrovej.          

  Zo siedmich zúčastnených škôl sa našim reprezentantom darilo najviac. Bez prehry, iba so stratou jedného bodu za remízu, zvíťazili v tomto náročnom turnaji. Blahoželáme týmto žiakom školy : Zuzane Miklošovej;, Miriam Styrančákovej; Žofii Žofčákovej; Simone Štugnerovej, Luize Dane Sokologorskej; Timei Mihalčovej; Veronike Krásenskej; Borisovi Andrišovovi; Branislavovi Kaššajovi; Richardovi Čornejovi; Tomášovi Eštokovi; Kristiánovi Dziurovi; Lukášovi Mižákovi; Vladimírovi Baťalíkovi; Romanovi Marekovi a Matejovi Vincovi, ktorí sa vystriedali v 12 odohratých zápasoch. tabulka_po_4._dni.doc

  OLYMPIADA V ANGLICKOM JAZYKU  13.1.2016 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Privítali sme 33 žiakov z dvoch okresov - Michalovce a Sobrance. Blahoželáme K. Čižmárovej (7.A) a S. Miklošovi (8.A), ktorí náš okres budú reprezentovať v krajskom kole. Výsledky súťaže sú v týchto súboroch:OK_OAJ__Michalovce_2016.xls a OK_OAJ_Sobrance_2016(1).xls. Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  FLORBALOVÝ TURNAJ NA KONCI ROKA http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=7599

  Na tejto adrese sa dočítate  v článku Na florbalovom turnaji triumfy Arrows a Red wings ako príjemne a v športovom duchu   ukončili naši žiaci 3. až 6. ročníka kalendárny rok a zároveň si  pozrite i  foto z týchto turnajov.

  VIANOČNÝ TURNAJ VO VOLEJBALE 

  sa uskutočnil dňa 22. 12. 2015.  Zapojili sa doň žiačky a žiaci z tried 9. C, 9. A a 7. A.

  1.miesto získalo družstvo 9. C triedy, 2.miesto patrí zmiešanému družstvu 7. A a 9. A  a na 3.mieste skončili chlapci z 9. C . Po skončení turnaja žiaci pokračovali v priateľských zápasoch. Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme k ich športovým úspechom. Poďakovanie patrí aj divákom, ktorí nás prišli podporiť. Vianocny_volejbal.ppsx                                                                                                    Mgr. Miroslava Tižová, Mgr. Miroslava Danková

  VIANOČNÉPÁSMO 

  Žiaci zo školského projektu Mediálna výchova takto privítali blížiace sa Vianoce: koledami, spevom a tancom. krátkym vianočným pásmom potešili nejednu "dušičku" žiaka. Vianocne_pasmo.ppsx            ŠŤASTNÉ  A VESELÉ!

  RUSKÝ DEŇ  Dňa 16.12.2015 sa v škole uskutočnil už tradičný „Ruský deň“, spoločné stretnutie žiakov našej školy a študentov GPH Michalovce. Tento deň  sa koná každoročne posledný týždeň pred Vianocami a zimnými prázdninami a je venovaný zvykom a tradíciám osláv Vianoc a príchodu Nového roku na Slovensku a v Rusku. Žiaci - ruštinári vystúpili s programom, recitáciami, scénkami, spevom. Predviedli nielen svoje znalosti ruského jazyka, ale aj kultúrne cítenie a k Vianociam a Novému roku si zaželali veľa zdravia, šťastia i úspechov v živote.

  V KRAJINE ZÁZRAKOV 

  Pod týmto názvom sa niesli dva dni v našej ZŠ. My žiaci 8. A triedy spolu s našou pani učiteľkou L. Paľovou sme pre svojich spolužiakov pripravili dni plné zázrakov a kúziel, ktoré sa dejú každý deň okolo nás. Učebne fyziky a chémie sa premenili na čarovné komnaty, v ktorej čertíci, anjelici a zároveň aj vedci predvádzali rôzne fyzikálne a chemické pokusy , ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako kúzla. „Videli ste už napríklad rásť faraónovho hada? Stačí vám  k tomu len zmes cukru, sódy bikarbóny a liehu. Cukor po zapálení zuhoľnatie a začne sa nám tvoriť dlhý had,“ popisuje svoj pokus čertík Rišo. Anjelik Maťo: „ Ja som vyrobil pre čertov sloniu pastu. Tento pokus nám ukázal prudkú chemickú reakciu medzi peroxidom vodíka, saponátom a jodidom draselným, pri ktorom sa uvoľňovalo veľa tepla. „ Anka:“ Ja som prinútila tiecť kvapalinu proti smeru gravitačnej sily. „  Vo fyzikálnej komnate sa diali takéto veci hovorí vedkyňa Terezka: „ Videli ste už tancovať mincu ? Ja som ju to naučila. Využila som pri tom prúdenie teplého vzduchu nahor .“ Vedec  Imko robil rôzne čary súvisiace s ťažiskom telesa, Ondrej zasa pracoval s tlakom vzduchu a povrchovým napätím vody, a tak si poháre naplnené vodu otáčal ako sa mu chcelo. Čertík Adam bol ako ozajstný kúzelník. Zapálil handričku, a predsa mu nezhorela.

  Tých kúzel bolo oveľa viac. Možno by sme mohli z toho napísať aj vedeckú knižku.

  FAREBNÝ SVET OČAMI DETÍ 

  V priestoroch Hotela Merkúr na Zemplínskej Šírave sa v piatok 11.12.2015 konalo oficiálne vyhodnotenie 1. ročníka výtvarnej súťaže „ Farebný svet očami detí“ do ktorej sa svojimi prácami zapojili žiaci z 12 škôl michalovského a sobraneckého regiónu . Medzi ocenenými boli práce týchto žiačok našej školy: Katarína Timková; Luiza Dana Sokologorská; Mascha Lena Valkenet; Tamara Paňková; Viktória Kundrátová a Ema Vallová. Šikovné deti odmenili sponzori projektu Thermal park Šírava a nechýbal ani Mikuláš. Prezentacia1(1).ppsx

  TURNAJ HÁDZANÁRSKYCH NÁDEJÍ  Už niekoľko rokov sa členovia CVČ hádzaná zúčastňujú Turnaja hádzanárskych nádejí, ktorý organizuje ZŠ Krymská. Za účasti žiačok a žiakov   ZŠ P. Horova, ZŠ Okružná , ZŠ Krymská a našej ZŠ T. J. Moussona sa tentoraz hralo  v priestoroch Mestskej športovej haly. Po odohratí vyrovnaných 12 zápasov  sa chlapcom podarilo získať 2. miesto a dievčatám 3. miesto.

  CENA PRIMÁTORA MESTA PRI PRÍLEŽITOSTI 40. VÝROČIA ŠKOLY V TUNAJŠÍCH PRIESTOROCH   Škola je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov – ruského, anglického a nemeckého, informatiky a otvorila športové triedy so zameraním na florbal. Po vyučovaní rozvíjajú deti svoj talent v školskom tanečnom súbore Slniečko i v športových krúžkoch. Žiaci školy patria k najlepším, čo dokazujú výsledky v mnohých súťažiach i testovanie deviatakov. Vo florbale sú niekoľkonásobnými majstrami Slovenskej republiky vo všetkých vekových kategóriách a víťazmi mnohých medzinárodných turnajov. Súbor Slniečko je 32-násobný majster Slovenska v country a stepových tancoch a v roku 2014 sa prvýkrát kvalifikoval na majstrovstvá sveta v line-dancingu. V roku 2011 škola získala Európsku značku pre jazyky, v roku 2012 jej Ministerstvo školstva udelilo čestný názov za dlhodobo dosahované výborné výsledky so žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, v roku 2013 získala škola ocenenie udelené Ministerstvom školstva SR zarealizáciu projektov zameraných na oblasť spoločenskej zodpovednosti v školách, v roku 2014 Ministerstvo školstva SR udelilo škole Značku kvality 2014 za dosahované výsledky v Testovaní 9.

   Cenu  prevzala pani riaditeľka na slávnostnom vianočnom zasadnutí zastupiteľstva  dňa  11. 12. 2015 v sále mestského kultúrneho strediska.

  BOLA RAZ JEDNA TRIEDA  Prosíme kliknite na stránku  http://www.brjt.sk, vyberte si Hlasovanie - finalisti a dajte hlas našej slniečkárskej choreografii. Toto môžete urobiť vo všetkých prehliadačoch do 12.12.2015. Prečo? 

  Detská talentová súťaž projektu Bola raz jedna trieda je jedinečný projekt, ktorý vznikol s cieľom poukázať na talentované deti a mládež, a pozdvihnúť rôzne mimoškolské záujmové činnosti nad bezcieľne potulovanie sa po škole s kamarátmi.

   10 najlepších vystúpení sa predstavilo vo  finále 28. novembra v Bojniciach  pred hviezdnou porotou: p. Gala z OBD, tanečníka Jara Bekra a hudobného producenta Jara Slávika. Medzi najlepšími nechýbali ani tanečníci nášho Slniečka…..

  VIANOČNÉ SVETIELKO  Pod týmto názvom si dňa 10. 12. 2015 žiaci VI.A v rámci tvorivých dielní vyrábali v zemplínskej knižnici.G. Zvonického vianočné lampášiky. Technika maľovanie na sklo zaujala. Lampášikmi si vyzdobili triedu. 

  TRADÍCIE  Veru, čas nezastavíme. A už sú tu čochvíľa Vianoce.  

  S touto čarovnou časťou roka sú u nás v škole spojené tradície vianočného aranžovania a vianočnej burzy. Inšpirácie  a  originálne nápady sú skvelou príležitosťou ukázať svoju tvorivosť a fantáziu pri vianočnom aranžovaní, či výrobe vianočného darčeka. Aj keď fotografie nie sú v najlepšej kvalite, umožnia nám aspoň čiastočne nahliadnuť  do živej dielne a sprostredkovať tvorivú atmosféru týchto dní  v škole.

  SPOLUPRÁCA S KNIŽNICOU G. ZVONICKÉHO  Žiaci neplno organizovanej Základnej školy  a deti z Materskej školy vo Vyšnej Rybnici  mali možnosť v rámci predvianočného času spestriť si každodennú činnosť nezvyčajnou návštevou. Spoločne zažili dve podujatia plné emócií.

  To prvé im pripravili žiaci zo ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach. 7. decembra ich privítali zaujímavým kultúrnym programom. Deti s úžasom pozorovali šikovných tanečníkov a ich nádherné choreografie. Veľkým prekvapením pre návštevníkov bola prítomnosť Mikuláša. V spoločenskej miestnosti, kde bol program každá tvárička žiarila úsmevom a rozihranými očami. Deti odmeňovali tanečníkov veľkým potleskom. Takto si predstavujeme zmysluplne prežité chvíle,  keď nevládne konkurencia, ale dobré vzťahy medzi školami.

  Rovnako veľkým zážitkom bola aj návšteva  v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, kde sa deti zúčastnili tvorivých dielní a zážitkového čítania. Veľké poďakovanie patrí  Mgr. I. Majvitorovej a jej kolegyniam za nezvyčajné aktivity, ktoré obohatili našich predškolákov, ale aj žiakov ZŠ.

  NAJNOVŠIE HODNOTENIE ŠKôL PODĽA INEKO http://www.ineko.sk/clanky/pozrite-si-najnovsie-rebricky-zakladnych-a-strednych-skol

  V GALÉRII ZEMPLÍNSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA sa 4.12.2015 uskutočnilo vyhodnotenie 17. ročníka regionálnej autorskej súťaže Zemplínske pero. Do súťaže sa zapojilo 87 žiakov z celého okresu. Žiačka  IX.C  Paulína Paľová  v ňom získala v II. kategórii - poézia 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

  PRIJÍMANIE NAPLŇUJE RUKY, DÁVANIE NAPLŇUJE SRDCE  Umeniu obdarovať a potešiť druhých nás učí svojou iniciatívou a organizáciou zbierky pani učiteľka Mgr. Katarína Karasová. Srdečne poďakovanie patrí jej a všetkým, ktorí svojimi darmi pomáhajú deťom z Detského domova Michalovce.

  ZBER GAŠTANOV

  1.Miesto: Žofia Žofčáková – 3. a – 370 kg

  1. Miesto: Marián Tóth – 7. a – 267 kg
  2. Miesto: Alexandra Gombitová – 5. b – 226 kg
  3. Miesto: Nina Semjanová – 7. b – 182 kg

                        Martin Eštok – 3. a – 182 kg

  1. Miesto: Sandra Balážová – 5. a – 172 kg
  2. Miesto: Samuel Pangrác – 5. b – 143 kg
  3. Miesto: Jaroslav Horňák – 2.a – 138 kg
  4. Miesto: Karin Mrázová – 1. b – 103 kg
  5. Miesto: Lukáš Vinc – 1. b – 88 kg

   

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili.

  EURÓPSKY TÝŽDEŇ boja proti drogám sme odštartovali 16. novembra v jednotlivých predmetoch 1. stupňa. Aktivity, ktoré pripravili učitelia pre žiakov, mali upozorňovať na nebezpečenstvá, ktoré drogy prinášajú, ale predovšetkým hľadať cestu ako zdravo žiť. Na hodinách telesnej výchovy "Pohybom proti drogám"  sa organizovali štafetové hry a medzitriedne turnaje vo vybíjanej. I korčuľovanie ako ďalšia športová aktivita u žiakov druhého až štvrtého ročníka  pripieva k pestovaniu zdravého životného štýlu.  Hodiny výtvarnej výchovy a výchovy k zdraviu boli zamerané na sebavyjadrenie - Plagát: nepriaznivé účinky drog. Ako sa starať o svoje zdravie bolo náplňou hodín prírodovedy - zdravé stravovanie - Potravinová pyramída.

  Na  Krajských majstrovstvách vo vybíjanej žiakov 3. a 4. ročníka si naše družstvo vybojovalo 3. miestoBlahoželáme!

  Okresne_kolo_vo_vybijanej_najmladsich_ziakov_a.doc

  FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  Týždeň  od 23. do 27. novembra venujeme finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch školy.

  Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti sa definuje finančná gramotnosť ako  „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“

  Európska centrálna banka spolu s centrálnymi bankami Eurosystému organizuje súťaž  Euro beh, ktorú nájdete tu:http://www.nove-eurobankovky.eu/Informa%C4%8Dn%C3%A9-materi%C3%A1ly-a-publik%C3%A1cie/EURO-RUN/Hra-Euro-Run.

  TVORIVÉ DIELNE   Žiačka VI.A Tímea Sotáková vyhrala vo výtvarnej súťaži Podoby Zemplína pre svojich spolužiakov Tvorivú dielňu. Členka občianskeho združenia Máša Rudincová ich zrealizovala v triede 18. 11. 2015. Pod jej vedením si žiaci osvojili techniku plstenia ovčieho rúna a vytvorili si pekné výrobky a ozdoby. Akcia sa všetkým páčila.

  E TESTOVANIE 5 GENERÁLNA SKÚŠKA Cieľom Generálnej skúšky E-T5 bolo, aby žiaci absolvovali všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-T5. Zároveň si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti a vyskúšať  elektronické testovacie prostredie e-Test. 24 žiakov 5.A a 5.B si vyskúšalo túto formu testovania. Veríme, že o dva týždne 25.novembra 2015 všetci piataci úspešne potvrdia svoje vedomosti z primárneho vzdelávania.

  HALOWEENSKÁ NOC ODVAHY  sa uskutočnila 23. októbra  v  škole za účasti žiakov 3.A triedy. Napísali o nej: "Zažili sme ozajstnú strašidelnú noc, vyplnenú mnohými zaujímavými aktivitami" - Kristínka; "Všetko bolo mňam, mňam, pochutili sme si na ježibabiných prstoch, dračej krvi a urobili sme si nátierku zo žabieho slizu" - Žofka;  "Lúštili sme čarodejnícke písmo a hľadali vchod do tajomnej komnaty" - Timka; "Pozerali sme rozprávku o čiernej mačke v angličtine" - Miriam; "Preverili sme si svoju zručnosť, vedomosti i odvahu pod vedením triednej pani učiteľky Štefaniskovej" - Róbert.

  MEDZINÁRODNÁ TANEČNÁ SÚŤAŽ SVETOVEJ COUNTRY TANEČNEJ FEDERÁCIE CZECH OPEN PÍSEK 2015  Súťaž, ktorá sa nám slniečkarom už druhý krát vryla do pamäti a do nôh.....

  356 súťažiacich, 17 krajín sveta,  to je bilancia víkendového tancovania v Písku. A my, jediní zástupcovia Slovenskej republiky, sme sa vo „svete „ nestratili. Perfektnými výkonmi sme hájili farby našej ZŠ T.J.Moussona, ale aj nášho mesta. Vytancovali  sme si 20 medailí v choreografiách, v sólových a párových tancoch.

  MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

  Každoročne sa štvrtý pondelok v októbri zapĺňa naša školská knižnica deťmi – žiakmi našej školy. Nebolo to inak ani teraz, 26.10. 2015. Práve na tento deň padol Medzinárodný deň školských knižníc. Od rána sa v knižnici striedali žiaci všetkých vekových kategórií, aby sa dostali do kráľovstva zvaného „ Separkovo.“ Prišli k nám  postavičky ako Plastuľka, Papierka, Energetička, Tetrapačka, aby pomohli žiakom zachrániť našu planétu a naučiť ich pracovať s encyklopédiami. Nechýbali ani príbehy z knihy Tvrdohlavý baran, v ktorých sa žiaci druhého a tretieho ročníka naučili načúvať prírode, lebo aj stromy a príroda vôbec sa s nami rozpráva svojou rečou.  Deti počúvali, čítali, ilustrovali, riešili encyklopedické záhady. Ich starší kamaráti zase vyrábali projekty, v ktorých sa dozvedeli o dažďových pralesoch, oceánoch, zvieratách či rastlinách. Takto si pripomenuli, že o našu prírodu sa musíme starať, aby sa aj ona mohla starať o nás.  Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa nachvíľu stali spisovateľmi a zo stanovených slov dokázali vytvoriť rôzne literárne žánre. Oslava Medzinárodného dňa školských knižníc sa nám vydarila a dúfame, že sa v knižnici stretneme aj o rok. Medzinarodny_den_skolskych_kniznic.ppsx

  PODOBY ZEMPLÍNA  Občianske združenie PODOBY ZEMPLÍNA vyhlásilo výtvarnú súťaž " Tradície a život našich predkov " . Súťažilo sa v VI. kategóriách. Deti mali vo svojich prácach znázorniť  , tradičné oblečenie, remeslá, každodenný život na Zemplíne. Odborná porota dostala 285 prác. Dňa 19. októbra 2015 o 15.00 hodine sa uskutočnila výstava ocenených prác a  odovzdávanie cien. Z našej školy bola ocenená žiačka 2. A Marína Mirdalová- 1. miesto v V. kategórii ( 1. stupeň ZUŠ). Ceny odovzdával viceprimátor B. Bančej.  Na záver vylosoval troch výhercov, ktorí získali tvorivú dielňu pre svoju triedu. Túto cenu získala aj žiačka VI.A Tímea Sotáková. Výhercom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  HOVORÍME O JEDLE  Je to celonárodná aktivita, do ktorej sme sa zapojili v  týždni od 12.októbra do 16. októbra 2015. Cieľom je osveta v oblasti zdravej výživy. Do tejto aktivity sme sa zapojili preto, že zdravý životný štýl je potrebné budovať už od útleho veku. Z ponuky denných tém  sme si hlavne pre ročníky 1.-4. vybrali ovocie a zeleninu - Prečo ich máme jesť 5x denne?

  Rôznymi aktivitami v triedach sme u detí upevňovali vedomie, že ich konzumácia je pre naše telo nevyhnutná. Deti kreslili, vytvárali figúrky, poznávali tradičné, aj to menej známe ovocie, tvorili projekty, výstavky, vzájomne komunikovali o zdravej strave s triednymi učiteľkami.

  MÚDROSŤ UKRYTÁ V KNIHÁCH  V dňoch 19.10. – 26.10. 2015 v knižnici našej školy  prebieha výstavka knižných záložiek.  Vyrobili ich žiaci 1. – 7. ročníka.  V tomto školskom roku prebieha už 6. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnázia Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.  Žiaci ľubovoľnou technikou stvárnili tému – Múdrosť ukrytá v knihách a vyrobili ich viac než 170 záložiek. Budú zaslané našej partnerskej škole, ktorou je Základná škola v Lozorne. Tešíme sa aj na záložky, ktoré dostaneme od žiakov spomínanej partnerskej školy.

   BESEDA V KNIŽNICI G. ZVONICKÉHO  bola so spisovateľkou Martou Hlušikovou dňa 14.10.2015. Jej texty sú súčasťou čítaniek na 1. stupni základnej školy. Tretiaci čítali ukážky z jej literárnych diel a potom zasypali pani spisovateľku množstvom otázok. Z dojmov niektorých tretiakov vyberáme: Alexandra - beseda sa mi páčila, dozvedela som sa veľa zaujímavostí, Peter spoznal som nové knihy a jednu čítame dokonca aj v škole.

  Vyhodnotenie_MF_3.-4.roc.ZS.doc  Vyhodnotenie_MF_3.-4.roc.ZS(2).doc

  VLAJKA ECO SCHOOL OPäŤ V MICHALOVCIACH  9. októbra 2015 sa v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné odovzdávanie medzinárodných certifikátov a vlajok EcoSchool v rámci projektu Zelená škola. Odovzdávania medzinárodných certifikátov sa zúčastnil aj minister školstva Juraj Draxler. Tento projekt je najväčším ekologickým projektom na svete.  Je do neho zapojených 62 krajín zo všetkých kontinentov.  ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach toto ocenenie získala už  po desiatykrát.  Environmentálne aktivity školy sú zamerané hlavne na výchovu mladej generácie pri ochrane životného prostredia, na budovanie rôznych ekologických prvkov a opatrení v areáli školy, ktoré majú dopad na mikroklímu v jej blízkosti. Aktivity v nemalej miere presahujú aj hranice školy prostredníctvom žiakov na svojich rodičov, ale aj organizáciou rôznych eko dní pre verejnosť v blízkosti školy.  V tomto ekologickom duchu sa bude niesť život  v škole aj do budúcnosti a medzinárodnú vlajku EcoSchool určite obhájime.

  Spoločne tvoríme sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene. K zmene, ktorú je vidieť a cítiť. Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.

  EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV  Dňa 29. septembra sme si v škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2 001.

  Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

  1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;
  2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;
  3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

  Naša škola je známa rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – anglický, nemecký, ruský. V ich vyučovaní dosahujeme výborné výsledky, o čom svedčia úspechy našich žiakov v rôznych jazykových súťažiach.

  • 457 žiakov našej školy od 1. po 9. ročník sa učí anglický jazyk
  • 121 žiakov našej školy od 3. po 9. ročník sa učí nemecký jazyk
  • 188 žiakov našej školy od 3. po 9. ročník sa učí ruský jazyk
  • existujú rôzne súťaže v rámci jazykov, do ktorých sa žiaci môžu zapojiť a preveriť tak svoje jazykové schopnosti:

  Európa v škole; Ruský film; Olympiáda v anglickom jazyku; Olympiáda v nemeckom jazyku; Olympiáda v ruskom jazyku; Ruské slovo; Jazykový kvet; Goetheho deň, Shakespeare´s Day; Malá olympiáda v anglickom jazyku

  Na tento deň vyučujúce pripravili nástenku s informáciami o Európskom dni jazykov, bola mu venovaná rozhlasová relácia a hlavne v učebniach cudzích jazykov žiaci mali možnosť prezrieť si výstavky s materiálmi, ktoré boli venované jazykom, ktoré sa vyučujú na našej škole. Vyučujúce cudzích jazykov pripravili pre žiakov netradičné hodiny. Žiaci jednotlivých tried súťažili, kto napíše najviac slov na vybrané písmeno, pracovali s interaktívnou tabuľou, interaktívnym perom, pozerali rozprávky, počúvali piesne v angličtine, nemčine a ruštine. Takýto deň sa všetkým veľmi páčil, veď učiť sa cudzie jazyky sa dá aj zábavnou formou.

  PEŠO,PEŠO AJ BEZ AUTA SA DÁ 

  V tomto duchu sa niesol celý týždeň v Zelenej Základnej škole Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach pod Hrádkom. Žiaci, učitelia, nepedagogickí pracovníci ale aj rodičovská verejnosť si pripomenuli nevyhnutnosť správať sa k prírode priateľsky, riadiac sa heslom: Kto ubližuje prírode, zaslúži si, aby príroda ublížila jemu. Ona si všetko pamätá. Vyučovacie hodiny boli spríjemnené pobytom vonku. Na hodinách fyziky žiaci pozorovali fyzikálne javy sprevádzajúce nás každodenným životom, v rámci hodín matematiky žiaci počítali dĺžku svojich krokov, na hodinách biológie spoznávali a určovali stromy, ktoré rastú v našom okolí a hovorili si o význame stromov pri čistení nášho ovzdušia. Dokonca aj na hodinách slovenského jazyka sa žiakom lepšie tvorili literárne diela v jesenne prírode, ktorá ich inšpirovala. Najmenší svoje pocity vyjadrili kresbou na chodník. Len málokto z nich si uvedomoval, že chodí pešo a chtiac – nechtiac prejde niekoľko stoviek metrov. Vedeli ste , že ak zídete pešo od našej školy  k strednej zdravotníckej škole urobíte približne 800 krokov ?  Cestou do školy a zo školy sme na nevyhnutnosť ekologického - pešieho spôsobu dopravy upozornili aj verejnosť nápismi: Ďakujeme, že chodíte pešo alebo Chodiť pešo je zdravo. Týždeň týchto environmentálnych aktivít vyvrcholil Dňom bez áut so zapojením rodičovskej verejnosti.  Mladé ekologičky si pre rodičov pripravili krátku anketu. Zistili sme:  V tento deň nechalo auto doma až 40% opýtaných, čo je oproti bežnému dňu o 18% viac. Až 98% respondentov si myslí, že organizácia takýchto dní má význam.  Život bez dopravných prostriedkov si nevie predstaviť 82% našich rodičov. Na otázku: Čo by ste robili, keby zmizli všetky dopravné prostriedky na svete ?, sme dostali tieto odpovede: kúpil by som si koňa, začal by som žiť ako Peter Sagan, niekedy auta neboli a ľudia žili, chodili by sme pešo, vymyslel by som auto, život by bol iný. Položme si otázku: Lepší, horší ? Určite zdravší a ekologickejší.  Veríme, že takto pešo budeme chodiť častejšie nielen kvôli prírode ale aj pre svoje zdravie.

                                                                                                                              Mgr. Lenka Paľová a Mladé ekologičky

  JEDNOTKA OSLAVOVALA 

  Škola je strom, ktorý dáva,

  ktorý obdarí každého z nás, 

  v korune ukrytá sláva,

  v koreni múdrosť a čas...

  Toto je iba časť refrénu oslavnej piesne venovanej  40-ročnej jubilantke- našej Základnej škole pod Hrádkom. Pri tejto príležitosti sa konala 24. septembra 2015 veľkolepá slávnostná akadémia v MsKS v Michalovciach. Nádherné piesne i sprievodné slová bývalých žiakov- víťazov jazykových olympiád sa striedali v jazykoch našej škole blízke, t.j. v angličtine, nemčine a ruštine. Hudba , spev a slovo boli umocňované pôsobivými tancami, pestrofarebnými kostýmami tanečníkov, prostredníctvom ktorých sme sa ocitli raz v Rusku, inokedy v Nemecku alebo na anglickom vidieku či v Mexiku, Amerike... Veruže to bola pastva pre oči!

   Na slávnosti nás svojou účasťou poctili čelní predstavitelia mesta- primátor, zástupca primátora, viacerí poslanci a vedúci niektorých odborov MsÚ. Prišli aj naši bývalí učitelia- čulí dôchodcovia, ktorí aspoň malú chvíľu pookriali a v spomienkach sa vrátili do školských čias. Aj rodičia sa tešili zo svojich ratolestí. Preplnená sála odmenila takmer 200 účinkujúcich neutíchajúcim potleskom a nakoniec aj standing ovation. Po skončení podvečerného  programu sa konala slávnostná recepcia v hoteli Mousson. Našej oslávenkyni prajeme ešte veľa úspechov, šikovných žiakov a plodnej spolupráce s obetavými rodičmi.

                                                                                                             Žiaci masmediálnej výchovy

  pozvanka_40._vyrocie_skoly.doc

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria