Navigácia

  Archív noviniek

  2017/2018

  DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

  V piatok 8.9.2017 sme na našej škole uskutočnili aktivity k Medzinárodnému dňu finančnej gramotnosti.

  Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív.

  Finančnú gramotnosť môžeme charakterizovať ako súbor finančných vedomostí, zručností a skúseností s efektívnym riadením vlastných finančných prostriedkov, ako i schopnosť celoživotne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Len dostatok informácií a schopnosť pretaviť ich do správnych finančných rozhodnutí je predpokladom prosperity a finančne stabilnej budúcnosti jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti.

  Žiaci prvého stupňa sa zapojili riešením úloh Malej finančnej akadémie na portáli Kozmix.

  Vyučujúci jednotlivých predmetov sa snažili včleniť prvky finančnej gramotnosti do jednotlivých vyučovacích hodín.

  V piatok 8.9.2017. všetci žiaci II. stupňa absolvovali súťaž Riskuj!  Každá trieda bola rozdelená do 3 – 4 skupín a prostredníctvom interaktívnej tabule v dvoch miestnostiach po jednotlivých triedach plnili rôzne úlohy podľa ročníka.

   

   

  Na Majstovstvách Európy v kickboxe s 1500 štartujúcimi z 39 krajín sveta   Karel Svobodník, žiak  9.A  získal  3. miesto vo váhovej kategórii do 57kg.

  DEŇ BEZ ÁUT

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci zo Zelenej školy na Ulici Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach zapojili do Európskeho týždňa mobility. Svojimi aktivitami chceli tak prispieť k ochrane celosvetovej klímy. Aby bol každý o všetkom informovaní členovia rozhlasového krúžku pripravili pre žiakov školy rozhlasovú reláciu o význame takýchto aktivít, o tom ako doprava znečisťuje ovzdušie a aké to má následky na svet okolo nás, o spôsoboch ako môžeme aj my prispieť k zlepšeniu situácie. V podobnom duchu sa niesol aj ekoinfostánok v priestoroch školy, ktorý pripravila trieda 9. B pre všetkých návštevníkov školy. Mladé ekologičky skrášlili prístupové cesty do školy nápismi „ Ďakujeme, že chodíte pešo .“ Piataci v rámci predmetu environmentálna výchova pripravili výtvarné a projektové práce na tému Doprava a ja.  Vyvrcholením celého týždňa bol Deň bez áut. Úlohou rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov ako aj žiakov školy bolo prísť do školy v daný deň ekologicky. Mladé ekologičky pred bránami školy zrealizovali krátku anketu, výsledky ktorej nás potešili.

  Až 76% z opýtaných dochádza do školy bežne autom, v Deň bez áut to bolo o 20% menej. V tento deň až 50% žiakov prišlo do školy pešo, kým v ostatné dni to je len zhruba 20%. Na otázku, či je dôležité vychovávať detí k ochrane životného prostredia 100% rodičov odpovedalo, že určite áno. Zaujímalo nás aj to, odkiaľ sa rodičia o Európskom týždni mobility dozvedeli. 84% odpovedalo: zo žiackej knižky dieťaťa, z oznamov na dverách školy, priamo od svojho dieťaťa. Len 16% z iných zdrojov. Aj tieto čísla sú dôkazom toho, že škola zohráva dôležitú úlohu vo výchove nielen mladej generácie, ale aj pri presahovaní ekologických myšlienok za hranice školy – hlavne prostredníctvom žiakov do ich rodín. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do našich aktivít za ústretovosť pri ich organizácii.

                                                                                                                                                  Mgr. Lenka Paľová

  UČENIE V POHYBE

  Žiaci a učitelia Zelenej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach mali netradičný týždeň učenia sa. V rámci environmentálnej jari sa vyučovacie hodiny realizovali formou outdoorového vyučovania. Skrátka, učili sa vonku. A nielen to. Pani učiteľky im v rámci vyučovacích hodín pripravili také aktivity, aby sa pri nich, čo najviac hýbali. To bolo cieľom tohto týždňa: aktívnym pohybom spoznávať svet okolo seba, zákonitosti prírody, javy odohrávajúce sa v našom okolí.

   Dokonca aj matematika bola vonku zábavou. Prváčikovia sa učili počítať kroky, štvrtáci si preverili svoj odhad, ktorý následne skontrolovali meraním. Starší merali dĺžku, čas a vypočítali akou rýchlosťou sa pohybujú. Na hodinách geografie využili GPS a chodili podľa azimutu. Tretiakom príroda ukázala premeny jesene, učili sa tiež spoznávať stromy. Aj angličtina vonku bola super – farby sa detičky učili podľa farieb, ktoré im jesenná príroda ponúka. V prírode na hodinách etickej a občianskej výchovy vznikli básne pod názvom Odkaz prírode. Fyzika je ťažká veda, ale meranie fyzikálnych veličín ako je dĺžka, hmotnosť, teplota už žiakom problémy robiť nebude. V rámci biológie sa stromy poznávajú ľahšie, keď ich vidia žiaci pred sebou a nie v knihe na obrázku. No a informatického I – Bobra žiaci riešili tímovou prácou priamo pod stromom. V rámci dejepisu sa deviataci vybrali po historických pamiatkach Michaloviec a zastavili sa pri miniatúre židovskej synagógy na Námestí Osloboditeľov. Dokonca už aj druháci vedia merať čas a vzdialenosť.

  Kým v bežný týždeň žiaci viac-menej sedia na vyučovacích hodinách a jediný pohyb, ktorý žiak urobí je cesta od brány školy ku dverám školy a po vyučovaní späť, čo je zhruba 160m, v tomto týždni môžeme povedať, že pohyb bol aktívny. Každý žiak  absolvoval v priemere 3 vyučovacie hodiny vonku a pri zaujímavých aktivitách prešiel približne trasu 2km. Možno to nie je až tak veľa, ako by ste očakávali, ale v porovnaní s klasickým učením je to dosť.

  Čo povedať na záver?  Učenie vonku nás baví, sme v pohybe, žijeme zdravšie, viac si zapamätáme, keď to vidíme a spoznávame nové veci.

                                                                                                                                                            Mgr. Lenka Paľová

  HODINA DEJEPISU V MESTE

  V rámci spestrenia vyučovania hodín dejepisu si deviataci  v uplynulých októbrových dňoch rozšírili učivo z regionálnej histórie priamo v meste.

              V duchu Hebelovej myšlienky „Pamätaj, že jestvujú zločiny, ktoré nezarastú trávou“ sme si pripomenuli pamiatku holokaustu v Michalovciach. Vďačným motívom je čerstvo odhalený miniatúrny pamätník už neexistujúcej  židovskej synagógy na Námestí osloboditeľov. Žiaci sa oboznámili so životom židovskej komunity v Michalovciach a na Zemplíne  prostredníctvom veľavravných vystavených panelov v mestskom parku v centre mesta( oproti MsÚ).  Informácie o michalovskej synagóge, chasidskej klaus synagóge, židovských cintorínoch, židovských kúpeľoch a židovských podnikoch žiakom rozšírili vedomosti o nové a zaujímavé poznatky. Tragické udalosti súvisiace s deportáciami židovských rodín z Michaloviec v máji roku 1942 sa hlboko dotkli žiakov, ktorí vo svojich názoroch tieto počiny striktne zavrhovali a odsudzovali. Malé zastavenie sme mali pri budove michalovskej polikliniky, ktorá bola vybudovaná na mieste pôvodnej ortodoxnej židovskej synagógy . Kamenná pamätná tabuľa na tejto budove pripomína vyvrcholenie procesu transportov Židov do Poľska.

  Táto vyučovacia hodina splnila výchovný cieľ. Bola názornou prevenciou na predchádzanie akýchkoľvek foriem rasizmu, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie; prevenciou toho, čo nás v súčasnosti ohrozuje a čomu mladí ľudia rýchlo uveria a mnohí aj podľahnú.

                                                                                                      Vyučujúca dejepisu: Mgr. D. Rudášová

  ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY

  Aj v tomto školskom roku sme sa my, žiaci Základnej školy Teodora Jozefa Moussona, zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy.“ Je to už ôsmy ročník, v rámci ktorého čítame, ilustrujeme a vyrábame záložky pre našich spolužiakov. Teraz sme ich nachystali pre kamarátov zo ZŠ v Přimde v Českej republike. Je to škola, ktorá leží približne 10 km od hraníc s Nemeckom na severe Čiech neďaleko mesta Chomutov . V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sa nám tak podarilo vyrobiť viac než 200 záložiek a prečítať niekoľko kníh.  Tento projekt hodnotíme veľmi pozitívne a už sa tešíme na ďalší rok.

  BESEDA V OKRESNEJ KNIŽNICI

  Schopnosť oživiť tie najobyčajnejšie veci ovláda náš rodák, spisovateľ Ján Pochanič. 3. 11. 2017 sa s ním stretli žiaci 2. a 3. ročníka. Priestory ZKGZ  ožili smiechom žiakov, keď autor kníh pre deti vtipným spôsobom propagoval svoju tvorbu. Deti zaujal aj dramatizovaným čítaním zo svojej najnovšej knihy, ukážkou braillovho textu a interaktívnymi aktivitami.

  Ako učiteľ tých najmenších žiakov na vzdialenej užhorodskej ZŠ má k deťom blízko a tí jeho bezprostrednosť a humor ocenili mohutným potleskom. Za zorganizovanie tejto besedy srdečne ďakujeme pracovníčkam knižnice.

  MLADÍ PRÍRODOVEDCI

  V stredu 8.11.2017 v rámci krúžku Malí prírodovedci nás navštívila pani Michalková, ktorá deťom porozprávala množstvo zaujímavostí o chove a lovení rýb. Deti sa oboznámili s rôznymi druhmi sladkovodných rýb, čím sa živia, akým spôsobom sú tieto ryby lovené a na aké návnady. Vyskúšali si aj prácu s udicou. Dozvedeli sa aj aké ryby žijú v Zemplínskej šírave. Spoznali druhy ako sú kapor, sumec, zubáč, šťuka a iné. Naučili sa, ktoré ryby sú dravé a v ktorých obdobiach môžu rybári  ryby loviť. Deti kládli množstvo otázok, na ktoré im pani Michalková ochotne odpovedala. Na záver deti dostali darčeky, z ktorých mali veľkú radosť.

                                                                                                               Mgr. Jana Mihaľková

  VEDA PRÍSTUPNÁ DEŤOM

  V našej škole aj v tomto školskom roku funguje krúžok Mladý vedec. Tento krúžok je spolufinancovaný spoločnosťou BUKÓZA HOLDING a.s. Vďaka tejto podpore sme si mohli do chemického laboratória zakúpiť chýbajúce pomôcky, ale hlavne rôzne veci na realizáciu zaujímavých pokusov pre žiakov. V tomto roku sa nám podarilo z cukrovej vody vyrobiť dúhu v pohári, z lepidla, peny na holenie sme si vyrobili sliz, skúmali sme vlastnosti rôznych kvapalín, podarilo sa nám dať zmiznúť v zázračnej kvapaline veľký kus polystyrénu, hasili sme sviečku špeciálnym plynom. Zábava bola aj s balónmi. Zahrali sme sa na Popolušku a pomocou nich sme vytriedili čierne korenie od špiny, prinútili sme červený olej prúdiť proti gravitácii. Vďaka pracovným chemickým plášťom BUKOZÁČIK sa pri našej zábave cítime bezpečne. Členovia krúžku Mladý vedec ďakujú spoločnosti BUKÓZA, že nás podporuje a že takouto zábavnou formou sa veda dostáva bližšie k žiakom a prostredníctvom nich aj k ich rodičom.

  Mgr. Lenka Paľová – vedúca krúžku

  TURNAJ HÁDZANÁRSKYCH NÁDEJÍ

  Dňa 7. decembra 2017 sa na ZŠ, Krymská 5 uskutočnil Turnaj hádzanárskych nádejí chlapcov a dievčat 3. a 4. ročníka základných škôl „O pohár primátora mesta“. Organizátorom tohto turnaja bola Základná škola na Ul. krymská 5 v Michalovciach. V tomto školskom roku súťaž odohrali koedukované družstvá zložené z chlapcov a dievčat (na ihrisku mohli hrať maximálne 3 chlapci). Hralo sa podľa platných pravidiel hádzanej, systémom každý s každým.

   

  Konečné poradie: 1. miesto ZŠ, Krymská 5

       2. miesto ZŠ, J. Švermu 6

       3. miesto ZŠ T. J. Moussona

       4. miesto ZŠ, Okružná 17

       5. miesto ZŠ P. Horova

   

  Najlepšia hráčka turnaja: Daniela Berešová - ZŠ, Krymská 5

  Najlepší hráč turnaja: Jaroslav Horňák – ZŠ T. J. Moussona

  ČÍTANIE S MRKVIČKOM

  Dnes 20.decembra k nám zavítal Pán Mrkvička. Radšej ako mrkvový koláč, má čítanie detských kníh. Najskôr ich otestuje na sebe a svojej dcére , a potom ich ponúkne deťom a ich rodičom.

                  Pán Mrkvička ( vlastným menom Mgr. Tibor Hujdič) poskytol deťom 2. až 4. ročníka netradičný zážitok  prežívania čítaného textu, plného smiechu,  so zapájaním sa do aktivít. Najväčší úspech malo spoločné čarovanie. Pútavým  prednesom deti zaujal a vzbudil zvedavosť, ako príbeh skončí. Poradil, že si tieto knihy môžu kúpiť v kníhkupectve alebo požičať v knižnici.

  Žiaci 4. ročníka si vypočuli ukážku z knihy A. Lindgrenovej,  Deti z Bullerbynu. Boli to dva vtipné príbehy. Prvý o nakupovaní , o tom, ako je dôležité si zapamätať celý nákupný zoznam, a druhý príbeh o ťahaní mliečneho zuba.  Deti zaujal svojim dramatizovaným čítaním a boli ochotní zostať na podujatí dlhšie, aby sa dozvedeli ako príbeh končí... Ale dozvedeli sa, že si všetko môžu cez vianočné prázdniny prečítať.

  Veríme, že jeho živé predstavenie podnieti  záujem detí  o čítanie, povzbudí ich fantáziu, pocity a celkový zážitok z čítania, obohatí ich vedomosti o nových knihách, ich autoroch a prežitie čítaných príbehov.

                                                                                                                              Mgr. Ingrid Štefanisková

  OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA - OK

  V priestoroch 6.ZŠ v Michalovciach sa 18.1. 2018 uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili žiaci michalovských a sobraneckých škôl. V kategórii 1B náš žiak Michal Tarbaj obsadil 1.miesto a bude reprezentovať  našu školu v krajskom kole v Košiciach. Držíme mu palce a prajeme veľa úspechov.

  ŠALIANSKY MAŤKO

  V utorok 16.1.2018 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického  konalo okresné kolo Šalianskeho Maťka, postupovej súťaže v prednese slovenských povestí. Zástupcovia našej školy  v nej obstáli viac ako úspešne. Svojím prednesom zaujali odbornú porotu a získali nasledovné umiestnenia:

   

  1.kategória (2.- 3.ročník): 3. miesto - O.Dančišin, 2.C

  2.kategória (4.- 5.ročník): 2. miesto - V.Krásenská,5.B

  3.kategória (6.- 7. ročník): 1. miesto - P.Ondrik,7.B

   

  Všetkým súťažiacim blahoželáme a P.Ondrikovi prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

                                                                                                                                 PK SJL

  MLADÍ PRÍRODOVEDCI

  V stredu 7.februára sa žiaci v rámci krúžku Malí prírodovedci a žiaci zo školského klubu zúčastnili prednášky v michalovskej hvezdárni. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o slnečnej sústave. Pracovník hvezdárne RNDr. Komárek podal žiakom množstvo informácií o jednotlivých planétach ako aj o telesách, ktoré sa nachádzajú vo vesmíre. Deti kládli otázky, na ktoré im ochotne odpovedal. V závere prezentácie mali žiaci možnosť navštíviť kupolu hvezdárne, kde mohli vidieť ďalekohľad, ktorým je v prípade priaznivých podmienok  možné sledovať vesmírne telesá.

                                                                                               Mgr. Jana Mihaľková

  2% z dane

  Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok z 2%daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením učebných pomôcok pre žiakov. Priložený formulár na vyplnenie.  Ďakujeme.

  RUSKÉ SLOVO - KK

  V piatok 9. 03. 2018 sa v Michalovciach na ZŠ T. J. Moussona uskutočnilo krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO. Táto súťaž sa teší veľkej obľube medzi žiakmi aj učiteľmi, o čom svedčí každoročne sa zvyšujúci počet súťažiacich. V prednese ruskej poézie, prózy, speve a divadelnej dramatizácii spolu súťažilo 144 súťažiacich zo základných a stredných škôl Košického kraja.

  Ruské slovo  je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Súťaž má postupový charakter (školské, krajské, celoslovenské kolo).

  Z michalovských škôl najviac úspechov dosiahli žiaci zo ZŠ T. J. Moussona, ZŠ na Okružnej ulici, ZŠ na ulici J. Švermu a  študenti Gymnázia P. Horova v Michalovciach. 

  Víťazi jednotlivých kategórii budú reprezentovať náš kraj v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 27. marca v Košiciach.

  JAZYKOVÝ KVET

  Dňa 7.3.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské semifinále súťaže Jazykový kvet 2018. Je to jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci vo všetkých jazykoch - anglickom, nemeckom a ruskom. Prešli výberom a postúpili na krajské finále, ktoré ich čaká 10.4.2018 v Košiciach. Všetkým súťažiacim budeme držať palce.

  Anglický jazyk:   I.AJ DRÁMA VT – „The Magic Ball“- 1.C

  Nemecký jazyk: I.NJ POÉZIA & PRÓZA PT – Emma Kromková, 4.B

                              II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT - Richard Suško, 5.B

                              II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT – Boris Andrišov, 6.A

                              I.NJ DRÁMA PT –„ Hans im Glὕck“ -  4.A,B

  Ruský jazyk:  : II.RJ DRÁMA VT – „Rozprávky po novom“- 8.A,B

                            II.RJ DRÁMA PT – „O princeznej, ktorá sa zle učila“ – 6.A,B

                            I.RJ POÉZIA & PRÓZA PT- Nella Majorová, 3.A

                            I.RJ POÉZIA & PRÓZA PT + - Darija Medvegyeva, 2.C

                            II.RJ POÉZIA & PRÓZA PT – Kristína Schumerová, 8.B

                            II.RJ POÉZIA & PRÓZA PT + – Saskia Kolesárová, 7.A

                            II.RJ POÉZIA & PRÓZA PT +  - Anastasiya Kcharetskaya, 9.B

                            II.RJ POÉZIA & PRÓZA PT +   - Andrii Riabokon, 9.B

  Vo štvrtok 22.3.2018 bol deň vody. Pripomenuli sme si ho aj v našej Zelenej škole.

  Ráno sa začalo rozhlasovou reláciou ku Medzinárodnému dňu vody. Všetci žiaci školy si mali priniesť sklenený pohár na prípitok čistou vodou z vodovodu. Žiaci I. stupňa počas vyučovania pozerali divadielko o vode, ktoré pripravila pani učiteľka Schumerová  so svojou triedou. Na II. stupni sa mladé ekologičky zúčastnili školenia o vode s odborníkmi z oblasti ekológie. Neskôr vyškolení žiaci prednášali novonadobudnuté vedomosti svojím spolužiakom 1. a 5. ročníka. Štrngnutie pohárikom vody sa najviac páčilo najmladším žiakom našej školy-prváčikom.

  Mladé ekologičky

   

   

   

  Goetheho deň

   
   

  Na počesť slávneho nemeckého básnika a dramatika J.W. Goetheho naša škola pod záštitou Mestského úradu v Michalovciach každoročne organizuje mestskú súťaž Goetheho deň. V tohtoročnom desiatom ročníku si dňa 30.mája žiaci z michalovských škôl opäť  zmerali svoje jazykové znalosti v prednese poézie a prózy, vo vlastnej tvorbe a dráme. Naši žiaci získali nasledovné umiestnenia:

  1.kategória – prednes poézie a prózy

  1.miesto – Emma Kromková,4.B

  2.miesto – Michal Parikrupa,4.B

  3.miesto – Ella Braníková, 3.A

                   Tamara Plicová, 3.A  

  2.kategória – prednes poézie a prózy

  1.miesto – Boris Andrišov, 6.A

  2.miesto – Richard Suško, 5.A

  3.miesto – Dominika Pehaničová, 5.A

                    Veronika Krásenská, 5.A  

  3.kategória – prednes poézie a prózy

  2.miesto – Katarína Chromá, 7.B

  3.miesto – Lara Puzderová, 7.B

  3.kategória – vlastná tvorba

  1.miesto –  Michal Tarbaj, 9.B

  2.miesto – Ivana Gombitová, 7.B

                    Alexandra Gombitová,7.B

  Dráma

  1.miesto – Hans im Glück – žiaci  4.ročníka

   Srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.

                                                                                                                       PK CJ  

  Zvonického literárne dni

  V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovcich v spolupráci s organizátorom mestskej súťaže ZŠ T.J.Moussona a pod záštitou Mestského úradu v Michalovciach sa dňa 7.6.2018 konal ďalší ročník súťaže v prednese poézie a prózy z diel regionálnych autorov.

  Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v troch kategóriách,v prezentácii regionálnych tradícií a speve  Boli ocenení vecnými cenami a diplomom.V prednesoch odzneli diela G.Zvonického, P.Horova, M.Kasardu, H.Sigulovej, P.Sabolovej, A Garbinskej a ďalších.

  Naši žiaci obsadili:    2.miesto v poézii  v 2.kategórii  Katarína Timková, 5.A

                                    3.miesto v poézii v 2.kategórii Soňa Semjanová, 5.A

                                     1.miesto v próze v 2.kategórii Boris Andrišov,6.A

                                    1.miesto v poézii v 3.kategórii  Katarína Hlavatá, 8.B

  Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník v budúcom šk.roku.

                                                                                                                       PK SJL   

  Malá olympiáda v anglickom jazyku

  Prešiel rok a malí angličtinári sa stretli na našej škole, aby preukázali svoje vedomosti v anglickom jazyku. 22 žiakov 1. - 4. ročníka zo šiestich michalovských škôl dokazovali svoje vedomosti v slovnej zásobe, gramatike, ukázali, že vedia čítať s porozumením a chápu počúvaný text a aj konverzovali v angličtine. Výsledky súťaže nájdete tu: 

  Čitateľský maratón 2018

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do čitateľského maratónu pod názvom Čítajme si 2018, ktorý pravidelne organizuje Linka Detskej Istoty. V našej škole čítali veľkí i malí, dokonca sa zapojili aj tí najmenší, naši prváci. Kniha Ivany Březinovej Lentilka pre dedka Edka sa tak prečítala niekoľkokrát. Pre žiakov bola nielen zábavou, ale mala aj poučný význam. Maratón trval až do 15:00 a spolu sa nás do čítania zapojilo 251. Na Slovensku tak 30.5.2018 čítalo 38853 detí.

  VÍŤAZNÁ  ČOKOLÁDOVÁ  TRETRA

  V historickom centre Košíc sa 17.5.2018 opäť konali atletické  preteky  Čokoládová tretra. V  tomto roku sa pre veľký záujem súťaž rozšírila. Krajské kolá  prebiehali  v 4 mestách / Bratislava, Košice, Lučenec   a Dubnica nad Váhom/. Prví  traja najúspešnejší v každej kategórii  zabojujú 1. júna v celoslovenskom finále o možnosť účasti na medzinárodnej Čokoládovej tretre v Ostrave.

  Po  minuloročnom výraznom úspechu, keď dve naše žiačky Nela Kucáková  i Kiara Červenáková  vo svojich kategóriách zvíťazili a bežali aj vo veľkom finále v Ostrave sme si robili znova nádeje. Vybrali sme po dvoch najšikovnejších žiakov a žiačky v každej kategórii. Vo veľkej konkurencii sa  umiestnili  takto:    100 m dievčatá : Diana Janusková - 13.m ; Katarína Hakošová - 24.m /41 súťažiacich/

  100 m chlapci: Lukáš  Tomáš - 14.m ;  Samuel Svobodník - 16.m / 47 súťažiacich/

  200 m dievčatá: Nela Kucáková - 1. m ; Emma Grígeľová - 26. m / 83 súťažiacich/

  200 m chlapci: Jakub Vinc - 8.m ;

                             na miesto Michala Eštoka bežal Ondrej Dančišin - 75.m /105 súťažiacich/

  300 m dievčatá : Kiara Červenáková - 3. m ; Žofia Žofčáková - 4.m / 71 - súťažiacich/

  300 m chlapci: Matej Vinc - 29.m ; Damién Soták - 35.m / 91 - súťažiacich/

                             

                   Týmto šikovným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a finalistkám budeme držať palce na Majstrovstvách Slovenska!

   

  Environmentálny občasník

  V našej Zelenej škole sme už niekoľko aktivít venovali téme potraviny a varenie. Žiakov tieto aktivity bavia a vždy sa na ne tešia. Mladé ekologičky spracovali k danej problematike časopis s názvom EKO na TO v MOUSSONKE. Môžete si ho pozrieť nižšie. Poďakovanie patrí žiačkam Ema Tomková, Ema Hamašová, Sarah Filipová, Timea Sotáková z 8.A, Katarína Hlavatá z 8.B a Matej Janus, Alexandra Puchľáková z 5.B. Tlačiareň Renoma sa postarala o peknú tlač nášho časopisu.

   

  IQ olympiáda

  Poznáte IQ olympiádu? Je to postupová súťaž určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ. Nepreveruje naučené vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať.  11.5.2018 sa v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo IQ olympiády, v ktorom našu školu reprezentovali 2 žiačky – Ema Hamašová a Tamara Timočková.  V konkurencii 80 žiakov Košického a Prešovského kraja sa Tamare Timočkovej podarilo dosiahnuť 3. miesto,  z ktorého postupuje do celoslovenského kola v Smoleniciach. Budeme jej držať palce.

   

  Akčný deň na MOUSSONKE – PUTUJÚCE POTRAVINY

  V našej škole prebieha projekt pod názvom E2+Z+CH=MOUSSONKA alebo ekologicky, ekonomicky, zdravo a chutne v Moussonke. Projekt je realizovaný v rámci programu Pomáhame vyrásť pod záštitou Zelenej školy. Cieľom projektu je: ukázať žiakom pestrý sortiment rastlín - potravín v bio záhrade – čo je budúcnosť nášho prežitia a naučiť žiakov pestovať, pravidelne sa starať a využívať dopestované rastliny, vedieť správne nakladať s potravinami a tým znížiť množstvo potravinového odpadu v našich odpadkových košoch a preniesť získané poznatky medzi svojich spolužiakov, rodičov a obyvateľov blízkeho okolia.

              V minulých dňoch v škole prebehlo niekoľko zaujímavých akcií. O sezónnych potravinách pripravili rovesnícke vzdelávanie pre svojich spolužiakov dievčatá zo záujmového útvaru Mladý ekológ. V závere všetci žiaci školy mali možnosť ochutnať nátierky vyrobené z bio a sezónnych potravín. Boli to: tvarohová nátierka s cibuľkou a mrkvová nátierka s tofu a medvedím cesnakom. Samozrejme najviac si pochutnali naši deviataci.

              Ďalšou už zaužívanou aktivitou bol akčný deň – Putovanie potravín. Každá trieda si v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami vybrala zdravý recept. Bez použitia energie si dané jedlo v triedach pripravili. Museli si poriadne preštudovať odkiaľ ich potraviny pochádzajú a aké majú zloženie. Všetky triedy následne vypočítali tzv. potravinové míle svojho jedla. Zistenia boli zvláštne. Potraviny, ktoré sú bio, fair trade a zdravé, precestovali k nám najviac kilometrov. Všetky recepty boli odprezentované v priestoroch školy všetkým žiakom a rodičom na rodičovskom združení. V závere si každý zjedol, čo si navaril. Boli to napríklad tofu pralinky, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, guličky z ovsených vločiek, cícerová nátierka ap.

              Takéto vyučovanie s praktickými ukážkami žiakov naozaj baví. Veríme, že si z toho veľa zapamätajú a vo svojom živote sa budú správať tak, aby žili ekologicky, ekonomicky, zdravo a chutne.

  Mgr. Lenka Paľová

  Celoslovenské kolo ORJ a Puškinov pamätník

  V rámci súťaží v ruskom jazyku sa v mesiaci apríl uskutočnili celoslovenské kolá ORJ a Puškinovho pamätníka.

  CK olympiády v ruskom jazyku v kategórii A2 sa žiačka Tamara Timočková umiestnila na druhom mieste a v kategórii A3 žiačka Anastasyia Kharetskaya na štvrtom mieste.

  V celoslovenskom kole súťaže Puškinov pamätník sa súťaže zúčastnili Peter Ondrík a Emma Timočková. V kategórii poézia Peter Ondrík obsadil druhé miesto, ktoré mu v Lučenci udelila porota v zložení  Mauréry,  Tlučková, Merčiak, Jagudin, Golubeva.

  Reprezentantom a oceneným v týchto súťažiach srdečne blahoželáme.

   

  Výchovný koncert trochu inak

  Aký je svet nevidiacich? Ako im pomáhajú nové technológie? Ako im môžeme pomôcť my? A ešte mnoho iných otázok , na ktoré odpovedali Marek a Juraj z občianskeho združenia AMBRELO.

   

  Shakespearov Deň

  27.4.2018 sa na našej škole uskutočnila mestská súťaž Shakespearov deň. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku a v písaní eseje na tému The Earth - my home.

   

  Okresné kolo Biologickej olympiády

  25.4. 2018 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády pre žiakov 5. až 7. ročníka. Žiaci štyroch základných škôl michalovského okresu súťažili v projektovej a teotreticko-praktickej časti.

   

  Štúrov Zvolen

  12.apríla 2018 sa v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach uskutočnilo regionálne/krajské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.  Súťaž má už svoju viacročnú tradíciu a jej cieľom je rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mladých ľudí, skvalitňovanie ich rečového prejavu a formovanie ich vzťahu k rodnému jazyku. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali žiačky Mária Sarah Filipová z 8.A a Tímea Sotáková tiež z 8.A. Sarah získala 2.miesto a Tímea skončila na peknom 3.mieste. Srdečne im blahoželáme.

   

  Krajské finále súťaže Jazykový kvet

  10.4.2018 naši žiaci úspešne reprezentovali školu na krajskom finále akreditovanej postupovej súťaže Jazykový kvet 2018. Dosiahli vynikajúce výsledky vo všetkých cudzích jazykoch. Recitátori a divadlá, ktorí sa umiestnili na 1.mieste, postupujú na celoslovenské kolo.

  Anglický jazyk:   I.kat.  DRÁMA  – „The Magic Ball“- 1.miesto

  Nemecký jazyk:  II.kat. POÉZIA & PRÓZA – Boris Andrišov -  1.miesto

                              I.kat.  DRÁMA  –„ Hans im Glὕck“ – 1.miesto

                              I.kat.  POÉZIA & PRÓZA  – Emma Kromková – 2.miesto

                              II.kat. POÉZIA & PRÓZA  - Richard Suško – 2. miesto

                              

  Ruský jazyk:  :  II.kat. DRÁMA  – „Rozprávky po novom“- 1.miesto

                            II.kat. DRÁMA  – „O princeznej, ktorá sa zle učila“ – 1.miesto

                            I.kat. POÉZIA & PRÓZA - Nella Majorová -1.miesto

                            I.kat.POÉZIA & PRÓZA ruské prostredie - Darija Medvegyeva -1.miesto

                            II.kat. POÉZIA & PRÓZA  – Kristína Schumerová -1.miesto

                            II.kat.POÉZIA & PRÓZA ruské prostredie  – Saskia Kolesárová -1.miesto

                            II.kat. POÉZIA & PRÓZA ruské prostredie - Andrii Riabokon- 2.miesto

   

  Blahoželáme k peknému úspechu!

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria