Navigácia

  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce
  Adresa školyUl. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  Telefón+421 x 056 6441347
  E-mailskola1@1zsmi.sk
  WWW stránkazsmoumi.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Valéria Kocúrová   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 520

  Počet tried: 22

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried03322222218
  počet žiakov877470435952443853520
  z toho ŠVVP  3131 2 10
  z toho v ŠKD816059213    224

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCSJCSPDEJENVETVFLBFYZGEGHdHHUVCHEIFV
  I.A1,09     1     1,09  
  I.B1,14     1     1  
  I.C1     1     1  
  I.D1     1     1  
  II.A1     1     1  
  II.B1,12     1     1  
  II.C1,27     1     1,14  
  III.A1,08     1     1  
  III.B1,16     1     1,14  
  III.C1,43     1     1,14  
  IV.A1,43     1     1,05  
  IV.B1,56     1     1  
  V.A1,861,46  1,32111 1,54  1  
  V.B1,681,36  1,391,3311 1,46  1  
  VI.A1,581,55  1,75 111,81,75  1  
  VI.B1,571,29  1,43 111,51,54  1  
  VII.A1,951,68  1,84 111,682,16  11,63 
  VII.B1,671,38  1,62 111,571,67  11,43 
  VIII.A1,41,19  1,19 111,061,19   1,13 
  VIII.B1,261,42  1,65 111,791,47   1,63 
  IX.A1,541,63  1,63   1,791,33   1,58 
  IX.B1,731,69  1,67   1,691,42   1,65 

  TriedaINFKAJKNJKRJMATNBVNEJNJNNJZOBNOBVPECPPBPVCPRI
  I.A    1,181,06         
  I.B    1,271         
  I.C    11         
  I.D    1,121         
  II.A1   1,11         
  II.B1,08   1,121         
  II.C1,09   1,361,11         
  III.A1   1,0411      1 
  III.B1,1   1,3311      1,1 
  III.C1,14   1,591,061,18      1,09 
  IV.A1,14   1,5211      1,05 
  IV.B1   1,561,081,5      1 
  V.A1   1,751,131,43        
  V.B1   1,5411,36        
  VI.A1,05   1,91,081,56  1,05     
  VI.B1,04   1,641,121,57  1,04     
  VII.A1   2,261,072,33  1     
  VII.B1   1,7611,27  1     
  VIII.A1   1,3111,75  1   1 
  VIII.B1   21,061,43  1,05     
  IX.A1   2,38 1,77  1,04     
  IX.B1,04   2,31 1,67  1     

  TriedaPDAPVORGVRUJSJLSPRSEESRLTEHTHDTSVTEVTHFUČTVUC
  I.A 1,09  1,181    1,05    
  I.B 1,09  1,271    1    
  I.C 1  11    1    
  I.D 1  1,121    1    
  II.A 1  1,091    1    
  II.B 1,08  1,321    1    
  II.C 1,14  1,731    1,14    
  III.A1  11,261    1   1
  III.B1,24  11,521    1,1    
  III.C1,55  11,641    1,09    
  IV.A1,33  11,51,05    1,05    
  IV.B1,44  11,721    1    
  V.A   1,271,611   11    
  V.B   1,091,681   11    
  VI.A   1,51,851   11    
  VI.B   1,141,681   1,041    
  VII.A   1,882,261   11    
  VII.B   1,61,571   11    
  VIII.A   11,251    1    
  VIII.B   1,421,71    1    
  IX.A   1,362,211,04   11    
  IX.B   1,452,191,15   11,04    

  TriedaVLAVCZVUMVYVZAJZEM
  I.A   1,09  
  I.B   1  
  I.C   1  
  I.D   1  
  II.A   1  
  II.B   1  
  II.C   1,09  
  III.A1,041 1  
  III.B1,242 1,05  
  III.C1,361,33 1,05  
  IV.A1,271,251,051,05  
  IV.B1,44111  
  V.A   1  
  V.B   1  
  VI.A   1,05  
  VI.B   1,04  
  VII.A   1  
  VII.B   1  
  VIII.A  1   
  VIII.B  1   
  IX.A  1,04   
  IX.B  1,04   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A222110
  I.B232210
  I.C252500
  I.D171700
  II.A262600
  II.B252500
  II.C232300
  III.A272700
  III.B212100
  III.C222200
  IV.A222200
  IV.B212100
  V.A292900
  V.B303000
  VI.A222200
  VI.B303000
  VII.A221900
  VII.B222101
  VIII.A171700
  VIII.B212100
  IX.A252500
  IX.B282800

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A22201291,45199890,82140,64
  I.B23161973,59161973,5900,00
  I.C25123849,52123849,5200,00
  I.D17103360,76102860,4750,29
  II.A2695347,6595347,6500,00
  II.B25149159,64149159,6400,00
  II.C23170277,36167676,18261,18
  III.A27131248,59131248,5900,00
  III.B21200395,38200395,3800,00
  III.C222219100,862209100,41100,45
  IV.A22156974,71156974,7100,00
  IV.B21173796,50173796,5000,00
  V.A29176062,86176062,8600,00
  V.B30209674,86209674,8600,00
  VI.A222189109,452172108,60170,85
  VI.B30258092,14256391,54170,61
  VII.A222197115,632197115,6300,00
  VII.B222325110,712325110,7100,00
  VIII.A17155397,06155397,0600,00
  VIII.B212381125,322381125,3200,00
  IX.A254328180,334288178,67401,67
  IX.B284306165,623962152,3834413,23

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku03322222218
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka   
  Bežných tried   
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu   

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Country show 15 PaedDr. Jana Kadiláková
  Florbal1 - 2. ročník16 Mgr. Gerhard Puchír
  ANJ v materskej škole0 Mgr. Mária Schumerová
  Atletický31 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Čítajme si12 Mgr. Zuzana Tongeľová
  Do kolečka dokola21 Mgr. Renáta Perunková
  Florbal17 Mgr. Gerhard Puchír
  Florbal 2 - 3. ročník20 Mgr. Gerhard Puchír
  Florbal 3 16 Mgr. Gerhard Puchír
  Hádzaná24 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Hopculáčik - tanečný27 Mgr. Katarína Čornejová
  Krúžok ŠKD224  
  Line dance 18 Mgr. Renáta Perunková
  Malí prírodovedci - 1. ročník27 Mgr. Jana Mihaľková
  Malý florbal - 1. roč.26 Mgr. Eva Puchírová
  Masmediálny - rozhlasový 4.-9. roč.24 Mgr. Daniela Rudášová
  Matematika v kocke - IX.B25 Mgr. Katarína Karasová
  Mladý ekológ 5.-9. roč.24 Mgr. Lenka Paľová
  Mladý vedec 5.-9. roč.46 Mgr. Lenka Paľová
  Moderné tance18 Mgr. Monika Mižáková
  Počítačkovo 2.-4. ročník20 Mgr. Jana Kobová
  Pohybová príprava32 Mgr. Eva Skybová
  Ruské slovo 5.-9. roč.33 PhDr. Anna Kaputová
  Scénické tance19 Mgr. Mária Schumerová
  Slovenčina naša25 Mgr. Daniela Rudášová
  Slovenčina v kocke - IX.A23 PaedDr. Gabriela Andrišová
  Step by step25 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Šachový14  
  Školský časopis KANÓN - 8. roč.13 Mgr. Emília Berešová
  Tanečný v materskej škole0 PaedDr. Jana Kadiláková
  Tanlandia - tanečný18 PaedDr. Jana Kadiláková
  Tradičné country20 Mgr. Katarína Čornejová
  Tralaláčik - tanečný25 Mgr. Zuzana Tongeľová
  Tvorivé dielne40 PaedDr. Vladimíra Kovaľová
  V rytme show 19 Mgr. Jana Gombitová
  Viac ako peniaze20 Mgr. Daniela Drotárová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Valéria Kocúrová

  V Michalovciach, 19. októbra 2018

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria