Navigácia

  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce
  Adresa školyUl. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  Telefón+421 x 056 6441347
  E-mailskola1@1zsmi.sk
  WWW stránkazsmoumi.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Valéria Kocúrová   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 581

  Počet tried: 25

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried03343322222
  počet žiakov706267847673425453581
  z toho ŠVVP   22613216
  z toho v ŠKD66576272     257

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCSJCSPDEJENVETVFSAFLBFYZGEGHdHHUVCHE
  I.A               
  I.B               
  I.C               
  II.A1              
  II.B1,42              
  II.C1,27              
  III.A1,21              
  III.B1,04              
  III.C1,22              
  IV.A1,15              
  IV.B1,1              
  IV.C1,08              
  IV.D1,67              
  V.A1,331  1,24  1  1,33    
  V.B1,31,11  1,15  1  1,07    
  V.C1,521  1,14  1  1,29    
  VI.A1,121,08  1,31  1 1,231,27    
  VI.B1,111,42  1,53  1 1,421,32    
  VI.C1,571,22  1,48  1 1,391,52    
  VII.A1,181,14  1,231   1,091,09   1,09
  VII.B2,291,65  1,591   1,531,71   1,24
  VIII.A1,781,67  1,631   1,671,44   1,63
  VIII.B1,441,36  1,441   1,21,32   1,16
  IX.A1,171,331 1,54    1,251,33   1,17
  IX.B1,351,421 1,38    1,311,31   1,27

  TriedaILIIFVINFKMNKAJKNJKRJMATNBVNEJNJNNJZOBNOBVPEC
  I.A               
  I.B               
  I.C               
  II.A  1    1       
  II.B  1,32    1,32       
  II.C  1,13    1,33       
  III.A  1,08    1,29 1     
  III.B  1    1,21 1     
  III.C  1    1,17 1,2     
  IV.A  1    1,15 1     
  IV.B  1    1,14 1,2     
  IV.C  1    1,12 1,08     
  IV.D  1    1,72 1     
  V.A  1    1,19 1,4     
  V.B  1,04    1,39 1,13     
  V.C  1,05    1,32 1,4     
  VI.A  1    1,22 1,14  1  
  VI.B  1,14    1,57 1,17  1  
  VI.C  1,08    1,58 1,17  1  
  VII.A  1,05    1,18 1,09  1  
  VII.B  1,06    2,18 1,75  1  
  VIII.A  1,19    1,78 1,57  1  
  VIII.B  1,04    1,32 1,22  1  
  IX.A  1,13    1,5411,44  1  
  IX.B  1,04    1,5 1,4  1  

  TriedaPPBPVCPRIPDAPVORGVRGZRVKRŽZRUJSJLSPRSEESRLTEH
  I.A           1   
  I.B           1   
  I.C           1   
  II.A    1     1,121   
  II.B    1,32     1,421   
  II.C    1,13     1,331   
  III.A   1,29     11,291   
  III.B   1,13     1,211,211   
  III.C   1,06     1,111,281   
  IV.A   1,05     11,11   
  IV.B   1,05     11,191   
  IV.C   1,04     11,121   
  IV.D   1,11     1,21,781   
  V.A         11,291   
  V.B         1,091,111   
  V.C         1,171,411   
  VI.A 1    11 1,091,191   
  VI.B         1,181,521   
  VI.C         1,141,671   
  VII.A         1,131,181   
  VII.B         1,382,121   
  VIII.A         1,11,851   
  VIII.B         11,321   
  IX.A         11,461   
  IX.B         1,291,191   

  TriedaTHDTSVTEVTHFUČTVUCVLAVCZVUMVYVZAJZEM
  I.A            
  I.B            
  I.C            
  II.A            
  II.B            
  II.C            
  III.A      1,172    
  III.B      1,17     
  III.C      1,221    
  IV.A      1,051    
  IV.B      11    
  IV.C      1,081    
  IV.D      1,391    
  V.A            
  V.B      4     
  V.C      4     
  VI.A     1      
  VI.B      3,5     
  VI.C      4     
  VII.A            
  VII.B            
  VIII.A            
  VIII.B            
  IX.A            
  IX.B            

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A232300
  I.B252500
  I.C222200
  II.A262501
  II.B191900
  II.C171700
  III.A242400
  III.B242400
  III.C191900
  IV.A202000
  IV.B212100
  IV.C252500
  IV.D181800
  V.A262501
  V.B282800
  V.C222200
  VI.A272700
  VI.B212100
  VI.C252401
  VII.A222200
  VII.B202000
  VIII.A272700
  VIII.B272700
  IX.A262600
  IX.B272700

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A2357727,4857727,4800,00
  I.B2573629,4473629,4400,00
  I.C2293142,3293142,3200,00
  II.A2679931,9679931,9600,00
  II.B1995050,0095050,0000,00
  II.C17101267,47101267,4700,00
  III.A24115648,17115648,1700,00
  III.B2490837,8390837,8300,00
  III.C1986548,0686548,0600,00
  IV.A20113756,85113756,8500,00
  IV.B2180038,1080038,1000,00
  IV.C2574029,6074029,6000,00
  IV.D1883046,1183046,1100,00
  V.A2667232,0067232,0000,00
  V.B2884530,1883629,8690,32
  V.C2264929,5064929,5000,00
  VI.A27140752,11140752,1100,00
  VI.B21120257,24120257,2400,00
  VI.C25108245,08108145,0410,04
  VII.A2290441,0990441,0900,00
  VII.B20106862,82106862,8200,00
  VIII.A27141352,33141352,3300,00
  VIII.B2778231,2878231,2800,00
  IX.A26209187,13209187,1300,00
  IX.B27120246,23120246,2300,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku03343322222
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka   
  Bežných tried   
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu   

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Country show28 Mgr. Renáta Perunková
  Do kolečka...25 Mgr. Katarína Čornejová
  do,re,mi....16 Mgr. Katarína Seilerová
  Fenomény sveta16 Mgr. Lenka Paľová
  Florbal 121 Mgr. Gerhard Puchír
  Florbal 220 Mgr. Gerhard Puchír
  Florbal 315 Mgr. Gerhard Puchír
  Gymnastika36 PaedDr. Radmila Hajduková
  Hádzaná20 Mgr. Ingrid Štefanisková
  KANÓN22 Mgr. Tatiana Barbaričová
  Lalandia17 Mgr. Monika Mižáková
  Malí prírodovedci26 PaedDr. Jana Mihaľková
  Matematika v kocke22 Mgr. Jana Sýkorová
  Matematika v kocke26 Mgr. Jana Sýkorová
  Mediálny krúžok8 Mgr. Daniela Rudášová
  Mini-florbal69 Mgr. Eva Puchírová
  Mladý ekológ21 Mgr. Lenka Paľová
  Moderné tance23 PaedDr. Jana Kadiláková
  Nemčina hrou22 PaedDr. Gabriela Andrišová
  Počítač môj kamarát7 Mgr. Daniela Drotárová
  Počítačkovo13 Mgr. Jana Porvazová
  Počítačovo14 Mgr. Jana Kobová
  Pohybová príprava16 Mgr. Eva Skybová
  Rozhlasový krúžok24 Mgr. Daniela Rudášová
  Ruské slovo35 PhDr. Anna Kaputová
  Scénické tance17 Mgr. Zuzana Tongeľová
  Step by step17 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Šikovné ruky18 PaedDr. Vladimíra Kovaľová
  ŠKD 130 Alena Kočišová
  ŠKD 1021 Bc. Andrea Cymbal
  ŠKD 229 Bc. Petra Mesaroš
  ŠKD 328 Tatiana Paková
  ŠKD 430 Anna Harbuľáková
  ŠKD 525 Bc. Lucia Karas
  ŠKD 630 Bc. Andrea Cymbal
  ŠKD 732 Denisa Pavlíková
  ŠKD 819 Bc. Eva Vašková
  ŠKD 927 Bc. Zuzana Bošková
  tanečný - clogging13 Mgr. Michala Bovanová
  Tradičné country18 Mgr. Jana Gombitová
  Tralaláčik23 Mgr. Mária Schumerová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Valéria Kocúrová

  V Michalovciach, 2. júla 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria