Navigácia

  Školská jedáleň

  Školská jedáleň

  OZNAM

  Zmena prihlasovania a odhlasovania stravy od 16.4.2018

  Pre priame prihlasovanie a odhlasovanie stravy použite tento odkaz:

  odhlasovanie stravy

  Pokyny k prvému prihláseniu dostanú žiaci prostredníctvom triednych učiteľov.

  Odhlasovať stravu môžete najneskôr do 14.00 hod. predcházajúceho dňa.

  Zmena poplatkov od 1.1. 2018

  I. stupeň:  1,09€ + 0,10€ réžia

  II. stupeň: 1,16€ + 0,10€ réžia

  Dospelí stravníci: 1,26€ + 1,28€

  V súlade s VZN č. 151 mesta Michalovce schváleného uznesením č. 241 mestským zastupiteľstvom dňa 26.2. 2013 o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/ žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, ŠKD a CVČ pri ZŠ, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce od 1. 3. 2013 sa upravuje výška poplatkov takto: Školská jedáleň pri ZŠ - obed I.  a II. stupeň  0,10€. Ide o príspevok na režijné náklady na prípravu hlavného a doplnkového jedla. 

  I. stupeň:  1,09€ + 0,10€ réžia

  II. stupeň: 1,16€ + 0,10€ réžia

  Dospelí stravníci: 1,26€ + 1,28€


   

  >Pokyny pre stravníkov:>

  ČIPOVÁ KARTA
  nosiť na každý obed
  stratu zahlásiť ihneď vedúcej ŠJ
  poplatok za náhradnú čipovú kartu je 1,50€

  PLATBY
  Zmena  výšky poplatku na obedy   od 1.9. 2011
  obed pre žiakov 1.- 4. ročníka: 1,01€
  obed pre žiakov 5.- 9. ročníka: 1,09€
  dospelý stravník 1,19€

  ODHLASOVANIE Z OBEDOV

  Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred.
  pri hromadnej akcii/ výlet, exkurzia / najmenej 48. hod vopred
  pri trvalom odhlásení / napr.po skončení 9. roč./ čipovú kartu vrátiť vedúcej ŠJ a žiakovi bude vrátená adekvátna čiastka zo zakúpenia

  Odhlasovanie z  obedov priamo v kancelárii vedúcej ŠJ alebo cez SMS na tel. čísle 056/6441347, 056/6894000, mobile 0904 562 789, mail: dittelova@centrum.sk
  V prvý deň ak žiak ochorie, si môže zákonný zástupca žiaka prísť vyzdvihnúť obed, ak  nebolo možné žiaka odhlásiť.

  ZMENA od 21.10. 2008:    


   

  Podľa všeobecného  záväzného  nariadenia 114/2008 MsÚ v Michalovciach zákonný zástupca žiakov a dospelý stravník má uhradiť príspevok v ŠJ  vopred do 5. dňa v mesiaci za celý nasledujúci mesiac  bankovým  prevodom alebo poštovou poukážkou na účet ŠJ pri ZŠ.
  Z porady vedúcich ŠJ: ak do 6. dňa v mesiaci nebude príspevok uhradený, stravník  bude z obedov odhlásený.


   

  V prípade záujmu je možnosť kedykoľvek rodičom detí stravujúcich sa v ŠJ ochutnať podávanú stravu po ohlásení sa

  u vedúcej ŠJ.

  ZMENA od 1.9. 2019:    

   

  Odhlasovanie z obedov

  1. online cez web stránku školy  po prihlásení sa na:  www.zsmoumi.edupage.org   - deň vopred

  2. telefonicky 056 6894000, 0904562 789 - deň vopred

  3. osobne u vedúcej školskej stravovne p. Zdenky Dittelovej - deň vopred

  4. telefonicky  0904 562 789 vo výnimočnom prípade SMS do 6.00 hod. / ochorenie dieťaťa/

   

   


   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria